نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

2 دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهان با مراکز یادگیری دانشگاهی در ایران انجام شده است. در این تحقیق مؤلفه‌ها و ویژگی‌های محتوای آموزشی، منابع انسانی، محیط فیزیکی، تشکیلات، رسانه‌ها و تجهیزات، موردمطالعه و تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته‌اند. روش پژوهش تطبیقی از نوع توصیفی بوده و روش نمونه‌گیری نیز هدفمند می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مراکز یادگیری دانشگاهی است که در سطح جهانی طراحی‌شده و در سایت اینترنت قابل‌دسترسی می‌باشند. علاوه بر این، مراکز یادگیری دانشگاهی ایران (دانشگاه علامه طباطبایی تهران) جزء جامعه آماری می‌باشند. همچنین همه کارشناسان شاغل در دانشگاه‌ها و مدیران، اساتید و کارشناسان نیز جزء جامعه آماری می‌باشند. برای جمع‌آوریداده‌ها نیز از چک‌لیست محقق ساخته استفاده‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که تفاوت بین مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی و مراکز یادگیری دانشگاهی موجود در ایران ازنظر محتوای آموزشی، محیط فیزیکی، نیروی انسانی، تشکیلات، رسانه‌ها، مواد و تجهیزات، معنی‌دار می‌باشد. با توجه به یافته‌های این پژوهش یافته‌های مطالعه مراکز یادگیری دانشگاهی ایران نشان می­دهد که این مراکز در مؤلفه‌های محتوای آموزش، نیروی انسانی، تشکیلات، محیط فیزیکی و رسانه­ها، مواد و تجهیزات نسبتاً ضعیف می­باشد. به عبارتی بین مراکز یادگیری دانشگاهی ایران و مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی تفاوت معناداری وجود دارد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مراکز یادگیری دانشگاهی موجود در ایران در مؤلفه‌های ذکرشده از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی‌باشند و نیازمند توجه بیشتر به مراکز از سوی مسئولان امر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

ابوالقاسمی، ابراهیم. (1393). بررسی مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی و ارائه طرحی جامع جهت راه‌اندازی آن در دانشگاه‌ها. برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی.
ازندریانی، حسین. (1388). بررسی مراکز یادگیری دانش آموزان استثنایی.
اسکات، آماندا. (1383). مراکز یادگیری ـ راهنمای گام‌به‌گام برنامه‌ریزی، مدیریت و ارزشیابی یک. مرکز مواد و منابع سازمانی، ترجمه محمدرضا افضل‌نیا. تهران: تزکیه. (انتشار به زبان اصلی،1997)
افضل نیا، محمدرضا. (1384). طراحی و آشنایی با مراکز مواد و منابع یادگیری. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
افضل نیا، محمدرضا. (1386). تجربه‌های جدید آموختن برای خودگستری. مجموعه مقالات دومین همایش فناوری آموزشی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
امینی، کاظم. (1381). آشنایی با تشکیلات اداری. تهران: تکوک زرین.
تعاونی، شیرین. (1381). استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی ایران. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
داریوش، بابک. (1383). مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده هنر و معماری.
دلاور، علی. (1383). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: ویرایش.
زنگی، افشین. (1385). نقش مراکز یادگیری نهضت سوادآموزی بر سوادآموزی یادگیرندگان شهر تهران ازنظر مدیران، آموزشیاران و یادگیرندگان در سال تحصیلی 85 ـ 1384 و ارائه الگویی جهت استفاده بهینه از این مراکز. برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی. دانشگاه علامه طباطبایی.
شعاری نژاد، علی‌اکبر. (1380). نگاهی نو به روان­شناسی آموختن یا روانشناسی تغییر رفتار. تهران: چاپخش. ج 2
کانتی، ماهاپاترا. (1386). مدیریت منابع انسانی در کتابخانه‌ها. ترجمه ثریا ضیایی، مجتبی کفاشان. مشهد: انتشارات مرندیز.
گریسون، دی. آر. وآندرسون، تری. (1384). یادگیری الکترونیکی در قرن 21. ترجمه اسماعیل زارعی زوارکی وسعید صفایی موحد. تهران: مؤسسه انتشاراتی علوم و فنون. (انتشار به زبان اصلی،2003).
نجفقلی نژاد، (1389)، بررسی نیازهای کاربران مراکز یادگیری دانشگاه تبریز.
هاشم زاده، ناصر. (1382)، مواد، مرکز یادگیری محلی، توسعۀ پایدار. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، مدیریت آموزشی و پژوهشی
هومن، حیدرعلی. (1384). شناخت روش علمی در علوم رفتاری (پایه‌های پژوهش). تهران: پیک فرهنگ
Committee on Developments in the Science of Learning. (2000). How People Learn, 2nd ed. pp. 54-56, National Academy Press.
Cox, M. D. (2004), Introduction to faculty learning communities. New Directions for Teaching and Learning, 2004: 5–23. doi:10.1002/tl.129
Derek Bok Center for Teaching and Learning
Diamond, Robert. M. (2005). The institutional change agency: The expanding role of academic support centers. In Chadwick-Blossey, Sandra (Ed.), To Improve the Academy, 23, pp. 24-37. Bolton, M. A: Anker Publishing Company.
Gullatt, Daved E. & Weaver, Sue. Wells. (1997). Use of Faculty Development Activities To Improve the Effectiveness of U.S. Institutions of Higher Education. Paper presented at the Annual Meeting of the Professional and Organizational Development Network in Higher Education (22nd, Hines City, FL, October 16-19, 1997). http://eric.ed.gov/PDFS/ED414796.pdf
Knight, Jim. (2007). Instructional Coaching. Corwin Press.
Knight, Jim. (2008). Coaching: Approaches and Perspectives. Corwin Press.
Layne, J., Froyd, J., Morgan, J., & Kenimer, A. (2002). Faculty Learning Communities. In proceedings of the 32nd ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, pp. F1A-13-18. doi:10.1109/FIE.2002.1158114 URL: Queen's University, Ontario: Centre for Teaching and Learning
Singer, Susan R. (2002). Learning and Teaching Centers: Hubs of Educational Reform. New Directions for Higher Education, 119, 59-64. Wiley Publications.
Tannen, Deborah. (1996). Researching gender-related patterns in classroom discourse. TESOL Quarterly, 30, 341-344.
www. hilt. Harvard.edu
www. Hkuspace.hk
www.citl.indiana.edu