دوره و شماره: دوره 12، شماره 41، پاییز 1395، صفحه 1-218