عوامل مؤثر در اشاعه مفاهیم و باورهای دینی بین دانش‌آموزان (دوره راهنمایی و متوسطه منطقه‌ی 2 تهران)

نازیلا خطیب زنجانی؛ مهران فرج اللهی

دوره 8، شماره 25 ، مهر 1391، صفحه 2-20

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی عوامل مؤثر در اشاعه مفاهیم و باورهای دینی بین دانش‌آموزان (دوره راهنمایی و متوسطه منطقه‌ی 2 تهران)انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است و جامعه‌ی آماری آن شامل کلیه‏ی دانش‏آموزان پسر و دختر دوره‌ی‏ راهنمایی و متوسطه منطقه‏2 تهران که در‏سال تحصیلی 86 - 1385 می‏باشد. حجم نمونه‌ بر اساس جدول ...  بیشتر

بررسی میزان شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با ویژگی‏های جمعیت شناختی در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

هدی سادات احمدی؛ فاطمه زاده محمدی؛ مهدیه معصوم بیگی؛ فرامرز سهرابی

دوره 8، شماره 25 ، مهر 1391، صفحه 20-30

چکیده
    این پژوهش به منظور بررسی شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با سن و جنس و مقطع تحصیلی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی صورت پذیرفت. به این منظور 667 نفر از تمام دانشکده‏های دانشگاه علامه طباطبائی که همگی کاربر اینترنت بودند، از طریق روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدند و از آنان آزمون 20 سؤالی اعتیاد به اینترنت یانگ گرفته شد. از ...  بیشتر

رابطه ویژگی‏های شخصیتی و روش‏های مطالعه با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه‏طباطبائی تهران

هادی جعفری نژاد؛ اسماعیل سعدی پور؛ مهرداد حاجی حسنی؛ هیوا محمد جانی

دوره 8، شماره 25 ، مهر 1391، صفحه 36-56

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسیرابطه بین ویژگی‏های شخصیتی و روش‏های مطالعه با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسیدانشگاه علامه طباطبائی تهران انجام شد. روش تحقیق حاضر توصیفی–پیمایشی و از نوع همسبتگی بوده است. به روش نمونه‏گیری خوشه‏ای تعداد 110 نفر بهعنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه پنجعاملی ...  بیشتر

مقایسه «عمل به باورهای دینی» و «راهبردهای کنار آمدن با مشکل» در دانش‏آموزان مدارس غیرانتفاعی مذهبی و معمولی دخترانه شهر تهران

سمیه عزیزی؛ منصوره سادات صادقی؛ محمدعلی مظاهری؛ محمدعلی فیاض‏بخش

دوره 8، شماره 25 ، مهر 1391، صفحه 56-87

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابیتأثیرگذاری رویکردهای مذهبی و معمولی مدارس در ابعاد دینداری دانش‏آموزان و کاربرددین در زندگی آنان طراحی و اجرا گردید. به این منظور از بین مدارس غیرانتفاعیدخترانه شهر تهران، دو دبیرستان با رویکرد مذهبی و دو دبیرستان با رویکرد معمولیبا استفاده از روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شده و دانش‏آموزان پایه اول ...  بیشتر

بررسی تأثیر آزمایشگاه مجازی و واقعی بر یادگیری و یادداری در درس فیزیک و آزمایشگاه

هانیه مستور؛ خدیجه علی‏آبادی؛ مریم مقدسین

دوره 8، شماره 25 ، مهر 1391، صفحه 90-112

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیربرگزاری آزمایشگاه مجازی و واقعی بر یادگیری و یادداری دانش‏آموزان دختر رشتهریاضی و فیزیک در درس فیزیک و آزمایشگاه می‏باشد.نمونه پژوهش از میان دانش‏آموزان دختر رشته ریاضی و فیزیک سال سوم مقطع دبیرستانشهر مشهد که در نیمسال دوم سال تحصیلی 90-1389 مشغول به تحصیل بوده‏اند انتخاب ومحتوای درسی الکتریسیته در ...  بیشتر

بررسی رابطه بین میزان فعالیت‌های پرورشی مدارس و ابعاد هویتی دانش‌آموزان

حسین اسکندری

دوره 8، شماره 25 ، مهر 1391، صفحه 114-137

چکیده
  کمک به رشد ابعاد گوناگونهویت دانش‌آموزان، از جمله هویت فردی، هویت اجتماعی و هویت دینی از رسالت‌هایمحوری امور تربیتی یا پرورشی است. در سندهای اخیر وزارت آموزش و پرورش که حاصلبازاندیشی‌ها و طرح‌های تحولی دهه اخیر است به کرات و در بندهای مهم روی واژه «هویت»تأکید شده است. بنابراین حوزه‌ای از پژوهش‌های کاربردی می‌تواند به توصیف ...  بیشتر

بررسی اثر مداخله‏ای تصویرسازی ذهنی تعاملی و بار هیجانی کلمات بر یادآوری و بازشناسی

حسین زارع؛ وحیده صالح میرحسنی

دوره 8، شماره 25 ، مهر 1391، صفحه 138-154

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تصویرسازی ذهنی تعاملی وبار هیجانی بر یادآوری و بازشناسی می‏باشد. این پژوهش روی 40 آزمودنی از دانشجویانکارشناسی که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شده است، انجام شد.در طول دو جلسه به آزمودنی‏های گروه آزمایش یادیار تصویر سازی ذهنی تعاملی آموزشداده شد. سپس فهرستی از 30 کلمه با بار هیجانی ...  بیشتر