دوره و شماره: دوره 8، شماره 24، تابستان 1391، صفحه 1-169 
4. ویژگی‏های اهداف فعالیت‏های فوق برنامه دانش‏آموزان دبیرستانی با رویکرد پیشگیری از آسیب‏های اجتماعی

صفحه 72-101

امیر نادری؛ غلامحسین حاجی حسین نژاد؛ عزیزالله تاجیک اسمعیلی؛ حسن رضا زین آبادی