اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر بهبود خواندن، درک مطلب و سرعت خواندن دانش‏آموزان

حمیدرضا دائمی

دوره 8، شماره 24 ، تیر 1391، صفحه 2-28

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی (آموزش دوجانبه) بر بهبود خواندن، درک مطلب و سرعت خواندن دانش‏آموزان ابتدایی دارای اختلال یادگیری خواندن انجام شد. جامعه آماری پژوهش عبارت بود از کلیه‌ی دانش آموزان دختر دوره ابتدایی آموزش وپرورش شهر تهران که در سال تحصیلی 1389-1388 مشغول به تحصیل بودند.به منظور انتخاب نمونه آماری ...  بیشتر

طراحی آموزشی و محیط‏های یادگیری با رویکرد تلفیقی: نقدی بر مدل‏های پیشین و ارائه مدلی نوین در این زمینه

اسماعیل زارعی زوارکی

دوره 8، شماره 24 ، تیر 1391، صفحه 29-50

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی، تحلیل و نقد مدل‏های پیشین طراحی‏آموزشی و محیط‏های یادگیری و ارائه مدلی نوین در این زمینه با رویکرد تلفیقی انجام شده است. سؤال‏های اساسی در این مطالعه عبارت بودند از: 1) نقاط قوت و ضعف مدل‏های رایج جهانی در زمینه طراحی آموزشی و محیط‏های یادگیری کدامند؟ 2) مدل مناسب مبتنی بر رویکرد تلفیقی در زمینه طراحی ...  بیشتر

پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر‏اساس مؤلفه‌های خودتنظیمی در دانش‌آموزان پایه‌ی اول دبیرستان‌های شهر تهران

حورا مطیعی؛ محمود حیدری؛ منصوره السادات صادقی

دوره 8، شماره 24 ، تیر 1391، صفحه 50-72

چکیده
  اهمال‌کاری، پدیده‌ای شایع به ویژه در زمینه تحصیلی است. هدف پژوهش حاضر، تعیین راهبردهای خودتنظیمی پیش‌بینی کننده اهمال‌کاری تحصیلی و مشخص کردن تفاوت دختران و پسران در استفاده از راهبردهای خودتنظیمی و اهمال‌کاری است. از بین دانش‌آموزان اول دبیرستان‌های شهر تهران، نمونه‌ای به حجم 250 نفر از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب ...  بیشتر

ویژگی‏های اهداف فعالیت‏های فوق برنامه دانش‏آموزان دبیرستانی با رویکرد پیشگیری از آسیب‏های اجتماعی

امیر نادری؛ غلامحسین حاجی حسین نژاد؛ عزیزالله تاجیک اسمعیلی؛ حسن رضا زین آبادی

دوره 8، شماره 24 ، تیر 1391، صفحه 72-101

چکیده
  تأمین امنیت و صیانت نوجوانان به دلیل شرایط خاص سنی و تأثیر پذیری از عوامل مختلف و با توجه به نقش آینده سازی آنها از اهمیت بالاتری برخوردار است. مسئله مهم پژوهش حاضر این است به رغم نگرانی و اقدامات خانواده‏ها‏، مدارس، جامعه و پلیس، بزهکاری نوجوانان و جرایم علیه ایشان قابل توجه است. این امر بیانگر وجود نوعی خلاء در نظام آموزش و پرورش ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی معلمان جذب شده از مراکز تربیت معلم وحق التدریس از دیدگاه مدیران مدارس راهنمایی شهرتهران

منیژه گراوند؛ عباس عباس پور

دوره 8، شماره 24 ، تیر 1391، صفحه 100-120

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، مقایسه اثربخشی معلمان جذب شده از طریق مراکز تربیت معلم و معلمان حق التدریس از دیدگاه مدیران مدارس راهنمایی شهرتهران بود.‏ روش تحقیق ازنوع توصیفی– پیمایشی بود. ‏ابزار مورد استفاده پژوهش، پرسشنامه بود.‏ که به صورت طیف لیکرت طراحی گردید. نمونه تحقیق مدیران مدارس راهنمایی مناطق 8، 13 شهر تهران بود،که براساس ...  بیشتر

تأثیر چند‏رسانه‏‏‏ای بر میزان یادگیری و یادداری درس لوحه نویسی فارسی

خجسته غمین؛ داریوش نوروزی

دوره 8، شماره 24 ، تیر 1391، صفحه 120-145

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی «تأثیر چند‏رسانه‏ای بر میزان یادگیری و یادداری درس لوحه‏نویسی فارسی» انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از: کلیه دانش‏آموزان پایه اول ابتدایی شهر تهران که در سال تحصیلی 90-89 مشغول به تحصیل بوده‏اند و از بین جامعه مذکور به منطقه‏ی یک به صورت تصادفی انتخاب و سپس نمونه‏گیری تصادفی چند ...  بیشتر

رابطه سوگیری‌های خودکارآمدی ریاضی با انگیزش، عواطف و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر شیراز

محمد خیّر؛ مسعود حسین‌چاری؛ محمود بحرانی

دوره 8، شماره 24 ، تیر 1391، صفحه 144-169

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی میزان سوگیری باورهای خودکارآمدی دانش‌آموزان با توجه به ملاک‌های بیرونی، و تأثیر آن بر پیامدهای انگیزشی،‌ عاطفی و عملکرد تحصیلی آنان بوده است. جامعه آماری این تحقیق را دانش‌آموزان پابه دوم راهنمایی تشکیل می‌دادند و نمونه مورد مطالعه شامل 273 نفر از دانش‌آموزان (150 دختر و 123 پسر) بودند که ‌به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر