تأثیر چند‏رسانه‏‏‏ای بر میزان یادگیری و یادداری درس لوحه نویسی فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی (نویسنده مسئول) gkhojasteh@yahoo.com

2 - دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی «تأثیر چند‏رسانه‏ای بر میزان یادگیری و یادداری درس لوحه‏نویسی فارسی» انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از: کلیه دانش‏آموزان پایه اول ابتدایی شهر تهران که در سال تحصیلی 90-89 مشغول به تحصیل بوده‏اند و از بین جامعه مذکور به منطقه‏ی یک به صورت تصادفی انتخاب و سپس نمونه‏گیری تصادفی چند مرحله‏ای 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که 20 نفر در گروه آزمایش و 20 نفر در گروه کنترل قرارگرفتند. روش انجام این پژوهش، شبه‏آزمایشی و طرح پژوهشی مورد استفاده، طرح پیش آزمون–‏‏‏‏‏ پس آزمون با گروه کنترل بوده است. ابتدا محققان با استفاده از آزمون محقق ساخته از هر دو‏گروه پیش‏آزمون به عمل آورد؛ سپس در گروه‏آزمایش به آموزش لوحه‏نویسی با استفاده از چند‏رسانه‏ای محقق ساخته مبتنی براصول طراحی چند‏رسانه‏ای، پرداخته و در گروه کنترل معلم همان لوحه مورد نظر را با روش سنتی تدریس کرد. در پایان از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. نتایج پژوهش دال بر افزایش یادگیری سمت‏شناسی، افزایش یادداری سمت‏شناسی، افزایش یادگیری مهارت هماهنگی چشم و دست، افزایش یادگیری تشخیص شکل لوحه در مقایسه با گروه کنترل است و در نهایت تأثیر چند‏رسانه‏ای را بر یادگیری تأیید می‏کند؛ در حالی که آزمون فرضیه‏ها، افزایش یادداری هماهنگی چشم ودست، افزایش یادداری تشخیص شکل لوحه را تأیید نمی‏کند. بر این اساس تأثیر چند‏رسانه‏ای بر یادداری تأیید نشد. بنابراین چند‏رسانه‏ای‏ها می‏توانند بر یادگیری درس لوحه‏نویسی فارسی مؤثر باشند اما لزوماً بر یادداری آن در دراز مدت تأثیری ندارند.

کلیدواژه‌ها


افضل نیا،محمد. (1388). طراحی وآشنایی با مراکز مواد ومنابع یادگیری. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علم انسانی دانشگاه‏‏‏‏ها (سمت).
امین‏الرعایایی یمینی، سعید.(1388). بررسی یادگیری مهارت‏های هندسی به کمک نرم‏افزارهای هندسه پویا در دوره راهنمایی. پایان نامه ارشد رشته ی تکنولوژی آموزشی، دانشکده روان‏شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.
بهرنگی، محمدرضا؛ اسدی، آرش. (1387). «همراه سازی نرم افزار مولتی مدیا بیلدر با الگوی تدریس استقرارنگاره کلمه برای آموزش زبان انگلیسی پایه اول». فصلنامه تعلیم وتربیت،دوره، شماره 97، صفحه 20-1.
رضوی ،عباس. (1383). چندرسانه‏ای‏‏‏‏ها و آموزش مفاهیم. پایان نامه ارشد رشته‏ی تکنولوژی آموزشی، دانشکده روان‏شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.
رئیس دانا، فرخ لقا. (١٣٨٨). ارتقای کیفیت اجرای برنامه‏‏‏‏های درسی. تهران: رشد تکنولوژی آموزشی، سال1388. شماره 25، ص6-9.
صفارپور، عبدالرحمان. (١٣٨٤). بازی‏‏‏‏های دست ورزی. تهران: انتشارات مدرسه.
عالمی، محمد حسین. (1377). نظریه یادگیری و مواد آموزشی چند‏رسانه‏ای. رشد تکنولوژی آموزشی، دوره 15، شماره 6.
کدیور، پروین. (1386). روان‏شناسی تربیتی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‏‏‏‏ها (سمت).
مایر، ریچاردای. (2001). یادگیری چند‏رسانه‏‏‏ای. مترجم: موسوی، مهسا. (1384). تهران: انتشارات موسسه مالی و آموزش و پرورش مدیریت و برنامه‏ریزی.
نادر تبار، مهستی. (1381). زبان نوشتاری و ناتوانی‏‏‏‏های یادگیری. مجله رشد آموزش ابتدایی، سال 5 . شماره 8.ص.
 
منابع انگلیسی
George- Palilonis, J., and Filak, V. (2009). Blended Learning in the Visual Communications Classroom: Student Reflections on a Multimedia Course. Electronic Journal of e-learning. Vol.7, Issue 3, 247-256.
Heinich , R. Molenda, M., russel, J., and Smaldino, S.(1999).Instructional media and technologies for learning (6 th ed).NJ: Merrill / prentice hall.
Kim, S., and Lee, W. (2000). The effects of hypermedia CAI system on the academic achievement of elementary school students in Korea. Proceedings of ED-MEDIA 2000 Montreal, Canada, June 26-July 1, (1), 491-495.
Lindstrom, R. (1994)." The Business Week Guide to Multimedia Presentations: Great Dynamic Presentations That Inspire". McGraw-Hill, New York, NY. Ch 2, pp. 33-46.
Lorenz, B., Green, T., and Brown, A. (2009).” Using Multimedia Graphic Organizer Software in the Prewriting Activities of Primary School Students: What Are the Benefits? Computers in the Schools, v26 n2 p115-129.
Mandernach, B. J. (2009). Effects of Instructor- Personalized Multimedia in the online Classroom. International Review of Research in Open and Distance Learning, Vol. 10, No. 3, 1-19.
Muhammad, R., Muninday, B., and Govindasamy, M. (2010). Testing the effects of interactive courseware template for the learning of history among Form one students. US-China Education Review. Penang: Vol.7, No.10 (Serial No.71), 106-13.
Neo, T.K., and Neo, M. (2004) "Classroom innovation: engaging students in interactive multimedia learning". Campus-Wide Information Systems, v21 no.3, p118-124.
Poon, K.W., Li-Tsang, C.W.P., Weiss, T.P.L. and Rosenblum, S. (2010). The effect of a computerized visual perception and visual-motor integration training program on improving Chinese handwriting of children with handwriting difficulties. Research in Developmental Disabilities, Vol.31, 1552–1560.
Radvansky,G.A., and Zacks, R.T. (1997).”The Retrieval of Situation-Specific Information’’. In Conway, M.M.(Ed.),Cognitive Models Of Memory; Hove East Sussex: Psychology Press.
Teoh, B.S.T and Neo, T.K, (2007). “Interactive Multimedia Learning: Students’ Attitudes and Learning Impact in an Animation Course”, The Turkish online journal of educational technology – (TOJET) Oct. 2007, volume 6, issue 4.
Sweller, J.Chandler, P. (1994)."Cognitive load theory and the the format of insturaction".Cognnition and insturaction.vol.8 (4).293-332.
Tuzun, H., Yılmaz-Soylu, M., Karakus, T., Inal , Y., Kızılkaya, G., (2009). “The effects of computer games on primary school students’ achievement and motivation in geography learning”, Computers & Education 52, pp. 68–77,
Tway, L. (1995). Multimedia in Action, AP Professional, Cambridge, MA.