نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی (نویسنده مسئول) haniye.mastour@gmail.com

2 - استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

3 - دانشجوی دوره دکتری سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر
برگزاری آزمایشگاه مجازی و واقعی بر یادگیری و یادداری دانش‏آموزان دختر رشته
ریاضی و فیزیک در درس فیزیک و آزمایشگاه
می‏باشد.
نمونه پژوهش از میان دانش‏آموزان دختر رشته ریاضی و فیزیک سال سوم مقطع دبیرستان
شهر مشهد که در نیمسال دوم سال تحصیلی 90-1389 مشغول به تحصیل بوده‏اند انتخاب و
محتوای درسی الکتریسیته در نظر گرفته شده است. نمونه مورد نظر از طریق نمونه‏گیری
در دسترس انتخاب و شامل 30 نفر بودند که در قالب دو گروه مورد بررسی قرار گرفتند.
طرح پژوهش حاضر از نوع

کلیدواژه‌ها

اصغری سفتجانی، محمد. (1388). بررسی تأثیر آزمایشگاه مجازی بر نگرش، دانش، و توانش و مقایسه آن با روش معمول در مبحث الکتریسیته دانش‏آموزان سال سوم رشته ریاضی و فیزیک منطقه 16 تهران سال تحصیلی 88-87. پایان‏نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
بدریان، عابد؛ شکرباغانی، اشرف‏السادات؛ اصفا، آرزو؛ و عبدی‏نژاد، طالب. (1387). اعتباربخشی الگویی اثربخش برای انجام دادن فعالیت‏های آزمایشگاهی در آموزش علوم تجربی دوره متوسطه. فصلنامه نوآوری‏های آموزشی، شماره 28، سال هفتم، صص 156-129.
سیف، علی اکبر. (1386). اندازه‏گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. تهران: نشر دوران.
فرخ نیا، محمدرضا. (1388). بررسی تأثیر برگزاری آزمایشگاه به صورت مجازی و جامع بر یادگیری، مهارت و انگیزه دانشجویان دانشگاه شهید رجایی تهران در درس آزمایشگاه الکتریسیته و مقایسه آن با شیوه معمول برگزاری آزمایشگاه. پایان‏نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر رجایی.
کرمی گزافی، علی‏رضا؛ یونسی، جلیل؛ و عزیزیان، علی. (1388). مقایسه میزان تأثیر آموزش آزمایشگاه شیمی به کمک نرم‏افزار آموزشی و روش سنتی در پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش‏آموزان. نشریه علمی و پژوهشی فناوری آموزش، سال چهارم، جلد 4، شماره 2. صص 99-91.