مقایسه «عمل به باورهای دینی» و «راهبردهای کنار آمدن با مشکل» در دانش‏آموزان مدارس غیرانتفاعی مذهبی و معمولی دخترانه شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - کارشناس ارشد روان‏شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی(نویسنده مسئول) msm.azizi@gmail.com

2 - دکترای روان‏شناسی تربیتی، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

3 - دکترای روان‏شناسی بالینی، دانشکده روان‏شناسی دانشگاه شهید بهشتی

4 - دکترای روان‏شناسی تربیتی، دانشکده روان‏شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی
تأثیرگذاری رویکردهای مذهبی و معمولی مدارس در ابعاد دینداری دانش‏آموزان و کاربرد
دین در زندگی آنان طراحی و اجرا گردید. به این منظور از بین مدارس غیرانتفاعی
دخترانه شهر تهران، دو دبیرستان با رویکرد مذهبی و دو دبیرستان با رویکرد معمولی
با استفاده از روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شده و دانش‏آموزان پایه اول و سوم
آنها به تکمیل

کلیدواژه‌ها


آذربایجانی، مسعود. (1387). تهیه و ساخت آزمون جهت‏گیری مذهبی با تکیه بر اسلام، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
ابوالقاسمی، عباس. حجاران، محمود. (۱۳۷۶). نقش گرایش‏های دینی در اتخاذ شیوه‏های مقابله با استرس در سالمندان تهرانی، مجموعه مقالات اولین همایش نقش دین در بهداشت روان، تهران: دفتر نشر معارف.
احسانی، محمد. (1388). تربیت دینی در خانواده، قم: معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
اصفهانی، راغب. (1392ق). مهجم المفردات الفاظ القرآن، تحقیق: ندیم مرعشی، تهران: مکتبة الرضویة.
برقی، زیبا. علی‏پور، احمد. (1388). بررسی رابطه سلامت روان با باورهای مذهبی، منبع کنترل و خوش‏بینی استادان دانشگاه، معرفت در دانشگاه اسلامی43، سال 13، شماره 3، ص 148-170.
پناهی، علی احمد. (1387). نقش نماز در آرامش روان، فصلنامه روانشناسی و دین، شماره 1، ص21.
تشکری، طیبه. (1362). بررسی تأثیر تربیت اسلامی بر سه ویژگی شخصیتی، پایان نامه کارشناسی ارشد روان‏‏شناسی، دانشگاه تهران.
توماس، آر. ام. (1379). تربیت دینی، ترجمه محمد صادق موسوی، فصلنامه معرفت، شماره 33، ص22-31.
خدایاری‌فرد، محمد. پرند، اکرم. (1386). استرس و روش‏های مقابله با آن، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
داعی پور، پروین. (1378). بررسی مقدماتی مقیاس کنارآیی نوجوانان در دانش‏آموزان شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد روان‏‏شناسی بالینی، انستیتو روان پزشکی تهران.
داوودی، محمد. (1385). نقش معّلم در تربیت دینی، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
دفتر همکاری حوزه و دانشگاه. (1372). درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی، تهران، سمت.
دیماتئو، ام. رابین. (1378). روان‏‏شناسی سلامت(جلد دوم)، ترجمه موسوی اصل و همکاران، تهران: سمت.
رجایی، علیرضا. بیاضی، محمدحسین. حبیبی پور، حمید. (1388). باورهای مذهبی اساسی، بحران هویت و سلامت عمومی جوانان، روان‏‏شناسی تحولی، شماره 22، ص 97-107.
ساجدی، ابوالفضل. (1389). تفاوت آموزش و پرورش دینی و غیردینی، دو فصلنامه اسلام و پژوهش‏های تربیتی، سال دوم، شماره اول، ص 95- 124.
سهرابی، موسی. (1386). عوامل مؤثر بر تربیت دینی و نقش نهاد مدرسه در تکوین این فرآیند، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
شاه­نظری، مهدی. (1385). رابطه بین ویژگی‏های شخصیتی (روان‏رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی به تجربه، توافق گرایی، وجدان گرایی) با عمل به باورهای دینی در دانشجویان مقطع کارشناسی در دانشگاههای دولتی تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد روان‏‏شناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی.
صادقی، منصوره سادات. (1384). بررسی رابطه بین روش تربیت دینی با تصور از خدا در دانشجویان، پایان نامه کارشناسی ارشد روان‏‏شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
صولتی، سید کمال. نجفی، مصطفی. (1379). بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و مکانیزم‏های مقابله در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، خلاصه مقالات تحقیقات علوم پزشکی در اسلام، کرمان: آبان ماه، ص 34.
علوی، سلمان. ثابت قدم، مرتضی. امانت، سیامک. نورایی، زهره. حسینی، اعظم. (1387). نقش مذهب در کاهش پرخاشگری، فصلنامه روان‏‏شناسی و دین، سال اول، شماره 4، ص117.
گلزاری، محمود. (1379). تهیه ابزارهایی جهت سنجش: عمل به باورهای دینی و انواع حیا و بررسی رابطه دینداری و حیا با ویژگی‏های شخصیت و سلامت روان، پایان نامه دکتری روان‏‏شناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی.
مداحی، حجت. جواهری، محمدحسین. (1388). مقایسه سلامت عمومی حافظان قرآن و غیر حافظان، فصلنامه روان‏‏شناسی و دین، سال دوم، شماره 1 (پیاپی 5)، ص109.
مشایخی‏راد، شهاب‏الدین. (1380). مجموعه مقالات تعلیم و تربیت دینی، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
مطهری، مرتضی. (1362). مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
موسوی اصل، سیدمهدی. (1387). نقش رفتارهای دینی در بهداشت روانی، فصلنامه روان‏‏شناسی و دین، شماره 1، ص87.