بررسی رابطه بین میزان فعالیت‌های پرورشی مدارس و ابعاد هویتی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

- استادیار دانشگاه بجنورد eskandari33@gmail.com

چکیده

کمک به رشد ابعاد گوناگون
هویت دانش‌آموزان، از جمله هویت فردی، هویت اجتماعی و هویت دینی از رسالت‌های
محوری امور تربیتی یا پرورشی است. در سندهای اخیر وزارت آموزش و پرورش که حاصل
بازاندیشی‌ها و طرح‌های تحولی دهه اخیر است به کرات و در بندهای مهم روی واژه «هویت»
تأکید شده است. بنابراین حوزه‌ای از پژوهش‌های کاربردی می‌تواند به توصیف و پایش
وضعیت ابعاد هویت دانش‌آموزان و همچنین تبیین و توصیف رابطه بین فعالیت‌های گوناگون
حوزه تعلیم و تربیت و ابعاد هویتی دانش‌آموزان مربوط باشد. در همین راستا پژوهش
حاضر برای بررسی رابطه بین فعالیت‌های پرورشی مدارس استان خراسان شمالی و ابعاد
هویت فردی دانش‌آموزان طراحی و اجرا شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 24 مدرسه
بود که به شیوه تصادفی، مرحله‌ای انتخاب شدند. در بین این 24 مدرسه سهم متغیرهای
جنسیت (دختر و پسر)، منطقه

کلیدواژه‌ها


ادبی، راضیه. (1379). بررسی رابطه پایگاه هویت و سلامت روانی در اوایل و اواسط نوجوانی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا.
احمدی، سید احمد. (1372). بحران هویت در دوره نوجوانی و چگونگی ارزیابی آن، برگزیده مقالات سمینار بررسی مسائل نوجوانان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان.
امیدیان، مرتضی. (1371). بررسی وضعیت هویت یابی در ابعاد اعتقادی و روابط بین فردی و رابطه آن با سلامت روان در دانش‌آموزان دختر و پسر پیش دانشگاهی استان خوزستان در سال تحصیلی ۸۲- ‎۱۳۸۱. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پروش.
باقری، خسرو. (1383). بحران هویت فردی واجتماعی. مجموعه مقالات مبانی نظریه هویت و بحران هویت، به اهتمام علی اکبرعلیخانی. پژوهشکده علوم انسانی واجتماعی جهاد دانشگاهی.
باقری، معصومه؛ سلیمانیان نژاد، محمد. (1389). بررسی جامعه شناسی هویت جوانان. دانشنامه علوم اجتماعی، دوره1، شماره3، بهار 1389.
برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران [طرح جامع تحول بنیادین برنامه‌های درسی و تربیتی]. نگاشت سوم، اردیبهشت 1389.
حسینی، منیر. (1375). بررسی هویت با تأکید بر هویت شغلی و ارتباط آن با افسردگی دانشجویان پزشکی و فنی مهندسی دانشگاه رازی و علوم پزشکی کرمانشاه، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا(س).
جوکار، بهرام؛ لطیفیان، مرتضی. (1385). رابطه ابعاد هویت و جهت گیری هدف در گروهی از دانش‌آموزان پیش دانشگاهی شهرستان‌های شیراز و یاسوج. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره پیاپی 49.
درویشی، لیلا. (1389). بررسی نمادهای هویت ملی ومذهبی در برنامه های امور تربیتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
راستگومقدم، میترا. (1376). بررسی تحولی هویت شغلی از نوجوانی تاجوانی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی. دانشگاه تهران.
زارع، محمود. (1373). بررسی میزان رضایت مربیان تربیتی و دانش‌آموزان راهنمایی استان یزد از کلاسهای پرورشی. وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش استان یزد سرمد.
زهره؛ بازرگان، عباس، حجازی، الهه. (1376). روش تحقیق درعلوم رفتاری. تهران: آگه.
سفیری، خدیجه؛ غفوری، معصومه. (1388). بررسی هویت دینی و ملی جوانان شهر تهران با تأکید بر تأثیر خانواده. پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه 1- 27 : شماره دوم، بهار و تابستان 1388.
صاحبی، علی. (1372). نقش مدرسه و خانواده در دستیابی به هویت قابل اعتماد در نوجوان.
طرح جامع تحول بخشی در معاونت پرورشی و تربیت بدنی.سند شماره یک، سند راهبردی معاونت پرورشی و تربیت بدنی. گزارش اول، نگاشت سوم، غیر قابل استناد. (1387). وزارت آموزش و پرورش، معاونت پرورشی و تربیت بدنی.
عبداللهی، محمد. (1374). بحران هویت جمعی و دینامیسم ومکانیزم تحول آن در ایران و تاثیر آن بر دینامیسم مبادله فرهنگی ایران وجهان، نامه پژوهش، شماره 2 و 3.
فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران (چهارچوب نظری راهنمای ساماندهی و هدایت انواع تربیت). ویرایش دهم.( 1387). به سرپرستی حجته الاسلام دکتر علیرضا صادق‌زاده قمصری.
کریمی، عبدالرسول. (1375). بررسی رابطه بین عزت نفس و هویت یابی در نوجوانان 18-15 ساله در شهر تهران در سال تحصیلی 74-75. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا(س).
لطف آبادی، حسین. (1385). آموزش شهروندی ملی و جهانی همراه با تحکیم هویت و نظام ارزشی دانش‌آموزان؛ فصلنامۀ نوآوری‏های آموزشی، شمارۀ 17، سال پنجم، پائیز 1385.
محمدی روزبهانی، کیانوش. (1378). بررسی ارتباط هویت یابی با نظام ارزشی و رشد اخلاقی در دانشجویان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
مجاهد، حسن. (1382). بررسی عوامل آموزشگاهی مؤثر بر هویت فرهنگی دانش‌آموزان متوسطه و پیش دانشگاهی مطالعه ی موردی، استان بوشهر ‎۱۳۸۶. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
مجتهدزاده، پیروز. (1381). جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، تهران: انتشارات سمت.
ملاصادقی، منیره. (1378). نقش فعالیت‏های فرهنگی مدارس درشکل‌دهی هویت ایرانی دانش‌آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
موسوی‌پور، سعید. (1375). بررسی رابطه بین شناخت خویشتن والدین فرهنگی و غیر فرهنگی با هویت‌یابی فرزندان نوجوان آنها در شهر اراک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه تربیت معلم تهران.
نظری، علی اشرف، باقری، صمد. (1391). هویت فرهنگی ایران در فرآیندجهانی شدن: ظرفیت ها و چشم اندازها. مهندسی فرهنگی، نشریه علمی تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سال ششم- شماره 65 و 66- خرداد و تیر 1391.