رابطه ویژگی‏های شخصیتی و روش‏های مطالعه با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه‏طباطبائی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشجوی کارشناسی ارشد روان‏شناسی تربیتی علامه طباطبائی (نویسنده مسئول) hadinikandish@gmail.com

2 - استادیار دانشگاه علامه طباطبائی ebiabangard@yahoo.com

3 - دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی mehrdadhajhasani@yahoo.com

4 - کارشناسی ارشد روان‏شناسی تربیتی از دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی
رابطه بین ویژگی‏های شخصیتی و روش‏های مطالعه با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی
دانشگاه علامه طباطبائی تهران انجام شد. روش تحقیق حاضر توصیفی

پیمایشی و از نوع همسبتگی بوده است. به روش نمونه‏گیری خوشه‏ای تعداد 110 نفر به
عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه پنج
عاملی شخصیت نئو، پرسشنامه روش‏ها و مهارت‏های مطالعه، و برای متغیر پیشرفت
تحصیلی، از معدل کل دانشجویان استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


ایزدی، صمد، محمدزاده، رجبعلی. (1387). بررسی رابطه سبک‏های یادگیری، ویژگی‏های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان. دو ماهنامه علمی‏‏ پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهد، 14، 27.
آتش روز، بهروز، پاکدامن، شهلا، عسکری، علی. (1387). ارتباط بین پنج‏رگه‏ی شخصیتی با پیشرفت تحصیلی. فصلنامه‏ی روان‏شناسان ایرانی، 14، 16.
رفعتی، فوزیه، ضغیمی بهرام، شریف. (1383). رابطه پیشرفت تحصیلی با درون‏گرایی– برون‏گرایی و روان‏رنجوری دانشجویان پرستاری شیراز. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ص 31 – 24.
رئیس سعدی، حسن. (1386). بررسی رابطه انگیزش پیشرفت، اسناد علی و پیشرفت تحصیلی در. پایان نامه ارشد دانشکده روان‏شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه علامه طباطبائی.
سیف، علی اکبر، فتح آبادی، جلیل. (1388).رویکردهای مطالعه و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی، جنسیت، و مدت تحصیل دانشجویان در دانشگاه، دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار، دانشگاه شاهد. 15، 33.
سیف، علی اکبر. (1388). روان‏شناسی پرورشی نوین. تهران: دوران.
شکری، امید، کدیور، پروین، فرزاد، ولی الله، سنگری، علی اکبر. (1385). نقش صفات شخصیت و رویکردهای یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانشجویان، پژوهش‏های روان‏شناختی، 9، 3و4.
کریمی، یوسف. (1389). روا‏نشناسی شخصیت. تهران. موسسه نشر ویرایش.
کیامهر، جواد. (1381). هنجاریابی فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی نئو و بررسی ساختار عاملی آن در بین دانشجویان علوم انسانی دانشگاه‏های تهران. دانشگاه علامه طباطبائی.
گروسی فرشی،  میرتقی. (1384). رویکرد‏های نوین در ارزیابی شخصیت. تبریز: دانیال