بررسی اثر مداخله‏ای تصویرسازی ذهنی تعاملی و بار هیجانی کلمات بر یادآوری و بازشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشیار گروه روان‏شناسی دانشگاه پیام نور تهران (نویسنده مسئول)

2 - هیأت علمی دانشگاه پیام نور salehmirhasani@gmail.com

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تصویرسازی ذهنی تعاملی و
بار هیجانی بر یادآوری و بازشناسی می‏باشد. این پژوهش روی 40 آزمودنی از دانشجویان
کارشناسی که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شده است، انجام شد.
در طول دو جلسه به آزمودنی‏های گروه آزمایش یادیار تصویر سازی ذهنی تعاملی آموزش
داده شد. سپس فهرستی از 30 کلمه با بار هیجانی مثبت، منفی و خنثی به هر دو گروه
آزمایش و کنترل ارائه گردید و میزان یادآوری و بازشناسی آنها مورد ارزیابی قرار
گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که میزان یادآوری و بازشناسی آزمودنی‏هایی که
یادیار تصویر سازی ذهنی تعاملی به آنها آموزش داده شده بود، تفاوت معناداری با
گروه کنترل که از

کلیدواژه‌ها


استرنبرگ جف میو، رابرت. (2006). روان شناسی شناختی.ترجمه علینقی خرازی والهه حجازی(1387). تهران: سمت.
زارع، حسین، و حقیقی، فهیمه السادات. (1388). تأثیر نشانه‏های بازیابی(بسامد، آشنایی و طول کلمه) بر حافظه بازشناسی. چاپ نشده.
گلاور، جی. ای.، و راگر، بی. اچ.(1979). اصول تربیتی روان‏شناسی و کاربرد آن. ترجمه علینقی خرازی و همکاران(1378). تهران: مرکز دانشگاهی.