دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، تابستان 1387، صفحه 1-163 
6. ساخت و اعتباریابی آزمون فرافکن تصویری برای سنجش دلبستگی در کودکان 12-6 ساله

صفحه 124-144

دکتر سیمین رونقی؛ دکتر علی دلاور؛ دکتر حسن احدی؛ دکتر فرهاد جمهری