نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری‏های آموزشی

2 کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی و دبیر آموزش و پرورش

چکیده

این پژوهش در زمینه بررسی«رابطه بین عملکرد خانواده با سرسختی روان‏شناختی دانش‌آموزان دوره سه‌ساله متوسطه شهر کنگاور » بوده و هدف آن شناخت عملکرد خانواده در تعیین رابطه عملکرد و ابعاد گوناگون آن با میزان سرسختی روان‏شناختی فرزندان می باشد. روش پژوهش‌ توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. . یافته‌های پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین عملکرد خانواده و سرسختی روان‌شناختی در کل نمونه و گروه‌های پسران و دختران می‌باشد. اگرچه ابعادی از عملکرد خانواده در تحلیل رگرسیون به عنوان پیش بینی کننده نمرات سرسختی، تعهد، کنترل و مبارزه‌جویی ظاهر شدند، اما تفاوت دوجنس در سرسختی معنادار نبود، به این ترتیب از هشت فرضیه این پژوهش، هفت فرضیه اول تأیید و فرضیه هشتم رد شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ویژگی‌هائی از عملکرد خانواده که با سرسختی روان‏شناختی دانش‌آموزان رابطه داشته و می ‌توانند پیشایند آن باشند، مستعد پرورش فرزندانی هستند که با زندگی درآمیخته و از آن لذت برده و بر روند زندگی خویش احساس کنترل دارند، از تغییرات و مشکلات پیش آمده در زندگی نمی‌هراسند، بلکه با همبستگی با دیگر اعضای خانواده و مشورت با آنان، به حل مشکلات می‌پردازند و در مقابل فشارهای زندگی بسیار مقاوم‌تر هستند.

کلیدواژه‌ها

احدی، حسن و محسنی، نیک‌چهر. (1378). روا‏‏ن‏شناسی رشد. تهران:‌ چاپ ونشر بنیاد.
استافورد، ‌لورا و به‌یر، چری. (1377). تعامل والدین و کودکان. ترجمۀ: محمود دهگانپور و مهرداد خرازچی، تهران: رشد.
بارکر، فیلیپ. (1986). خانواده درمانی پایه. ترجمه: زهره دهقانی و محسن دهقانی (1375). تهران: رشد.
اسلامی، عبدالله. (1380).بررسی رابطه ساختار تعاملات خانواده(عملکرد خانواده)با سبکهای مقابله با فشارهای روانی و تفاوتهای جنسی در دانشآموزان دوره پیشدانشگاهی شهرستان کاشان. (پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد) دانشگاه تربیت معلم تهران.
برک، لورا ای. (2001). روان‏شناسی رشد. ترجمه: سید یحیی محمدی، (1385)، تهران: ارسباران.
بهاری، فرشاد. (1379). مقایسه عملکرد خانواده زوجهای در حال طلاق و غیرطلاق ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی کشور. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه تربیت معلم تهران.
پورافکاری، نصرت‌الله. (1376). فرهنگ جامع روا‏ن‏شناسی در روانپزشکی. تهران: فرهنگ معاصر.
جی هی لی. (1976). روان درمانی خانواده. ترجمه‌ی: باقر ثنایی. (1370). تهران: سپهر.
دلاور، علی. (1375).احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: رشد.
دلاور، علی. (1376). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد.
ستیر، ویرجینا. (1976). آدمسازی در روا‏ن‏شناسی خانواده. ترجمه: بهروز بیرشک، (1376)، تهران: رشد. 
سعادت‌مند .(1376). بررسی رابطه بین کارائی خانواده و سلامت عمومی فرزندان آنها. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد رودهن.
سیف، علی‌اکبر. (1385). اندازهگیری،سنجش و ارزشیابی آموزشی. تهران: دوران.
سرمد، زهره و بازرگان، عباس. (1383). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.
شولتز، دوان و شولتز، سیدنی، آلن. (1998). نظریههای شخصیت. ‌ترجمه: سید یحیی محمدی.(1379). تهران: مؤسسه نشر ویرایش.
کورمن. آ.ک. (ـ). روان‏شناسی صنعتی و سازمانی. ترجمۀ: حسین شکرشکن.(1370). تهران: رشد.
کلانتری، مهرداد. (1379).کودک پرتحرک. اصفهان: مهر قائم.
گیدنز، آنتونی. (1989). مبانی جامعهشناسی. ترجمۀ: احمد صبوری، (1373)،تهران: آگاه.
گرین، جودیت و مانوئلا، دی‌الیویرا.کاربرد آزمونهای آماری در پژوهشهای علوم رفتاری. ترجمۀ: علی دلاور و مهرداد پژهان، (1384)،تهران: ارسباران.
ماسن، پاول هنری، کیگان، جروم، هوستون، ‌آلتا کارول و کانجر، جان‌جین. رشد و شخصیت کودک. ترجمۀ: مهشید یاسائی.(1373). تهران: مرکز.
مینوچین، سالوادور. (1974). خانواده و خانواده درمانی. ترجمۀ: باقر ثنائی،( 1375). تهران: امیرکبیر.
میتوس، اندور. راز شاد زیستن. ترجمه: وحید افضلی‌راد. (1381).تهران: نیریز.
نجمی، بدرالدین. (1375). بررسی ارتباط بین عملکرد خانواده و محبوبیت اجتماعی نوجوانان در گروه همسال. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد. رودهن.
نادری، عزت‌الله و سیف‌نراقی، مریم. (1370).روشهای تحقیق وچگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی. تهران: بدر.
نجاریان، فرزانه. (1374). عوامل مؤثر در کارائی خانواده. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی رودهن.
وندر، زندن، جیمز. روان‏شناسی رشد. ترجمه: حمزه گنجی. (1384). ‌تهران:‌ ساوالان.
وزیری، شهرام و همکاران. (1383). روش تنظیم گزارش وپژوهش در روان‏شناسی،مشاوره وعلوم تربیتی. تهران: روان.
 
 
Abramson, L.Y, Seligman, M. E. P., & Teasdale. J. D. (1978). learned helplessness in humans : critique and reformulation.Journd of Abnormal psychologg,87 -49-74
Baldwin.A. L., Baldwin,C. P., Kasser. T., Zax, M., Sameroff, A., & Seifer, R. (1993). contextual risk and resiliency during late adolescence.Development and psychopathology.5,741-761
Bloom, B. L. (1985). A factor andlisis of self report measures of family functioning. family process. 24 (2 ) 225-239.
Carlson, J. Sperry, L. & Lewis, J. A. (1997). Family therapy ensuring treatment efficacy. Brook/cole publishing company.
Fallon, B. frydeubery,.E. Boldero, J. (1993). perception of family climate and adolescence coping. Paper persented at the 28th conference of the Australin psychological society. Gold coast.
Glic, I. D. & et al. (1987). marital and family therapy Third edition, London, NW.70x.
Hardiness institute (1985). personal views survey. Chicicago: Author. www. Hardinstitute. com/Hardi-health. Htm.
Kobasa, S. & Maddi, S. (1982). Hardinss and Health:A prospective study. Journal of personality and social psychologg. 42 (1), 168 -177
Maddi, S. R; Khoshaba. D. M. & Persico.m. (2002) the personality construct of Hardiness. Journal of research in personality. 36, 72-85
Magnani, L. (1990). Hardiness, self-perceived healih, and activcty among independently functioning older adults. schooling Nurs praat.4,171-184.
Portes, P. R; Howel, S. C. & et al.(1992). family functions and childre's postdivorce adjustment. AM Journal of orthopsychiatry. Vol. 62 (4). 613-617.