بررسی اثربخشی آموزشی مؤلفه های یادگیری خودگردان مبتنی بر مدل پینتریج، بر خودکار آمدی

رقیه ارجی؛ صغری ابراهیمی قوام

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1387، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22054/jep.2008.6015

چکیده
  این پژوهش با هدف هنجاریابی و بررسی ساختار عاملی مقیاس یادگیری خود تنظیمی به عنوان صلاحیت میان بر نامه ای در بین دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان های دولتی شهرستان مشهد به اجرا در آمد. نمونه ای با حجم ۸۴۰ نفر از دانش آموزان، به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و پرسشنامه مذکور که شامل ۵۲ سؤال و ۱۴ عامل بود با طیف لیکرتی ...  بیشتر

مقایسه رضایت شغلی 9 سلامت روانی آموزگاران مدارس استشنایی و مدارس عادی مقطع ابتدایی

محمد اورکی

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1387، صفحه 23-43

https://doi.org/10.22054/jep.2008.6016

چکیده
  این پژوهش به منظور مقایسه رضایت شغلی و سلامت روانی آموزگاران مدارس استثنایی و عادی مقطع ابتدایی شهرستان اهواز صورت گرفته است. حجم نمونه در این پژوهش شامل ۱۸۰ آموزگار (۹۰ نفر آموزگار مدارس استثنایی و ۹۰ نفر آموزگار مدارس عادی) شاغل به تدریس در مدارس ابتدایی شهرستان اهواز بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای سهمیه ای از ۴ ناحیه ...  بیشتر

بررسی اختلالات شخصیت در دختران فراری و غیر فراری

عباسعلی الهیاری؛ سیدکاظم رسول زاده

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1387، صفحه 45-58

https://doi.org/10.22054/jep.2008.6017

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای اختلالات شخصیت در دو گروه دختران فراری و غیر فراری شهر تهران به اجرا در آمد. بدین منظور از بین جامعه آماری دختران فراری مستقر در مراکز نگهداری بهزیستی شهر تهران تعداد ۳۵ نفر دختر فراری به روش نمونه گیری تصادفی و تعداد ۳۵ نفر دختر غیر فراری که از نظر متغیرهای جمعیت شناختی (سن، تحصیلات، محل سکونت و...) با ...  بیشتر

تأثیر آموزش مفاهیم علوم تجربی به روش قصه گویی بر میزان یادگیری دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی شهر تهران سال تحصیلی 87-86

نرگس دهستانی؛ فرشته مجیب

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1387، صفحه 60-75

https://doi.org/10.22054/jep.2008.6020

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آموزش مفاهیم علوم تجربی با روش قصه گویی بر میزان یادگیری دانش آموزان انجام گرفته است. که آیا روش قصه گویی باعث افزایش میزان یادگیری دانش آموزان در مفاهیم علوم تجربی می شود. جامعه آماری پژوهش عبارت بود از کلیه دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی شهر تهران و حجم نمونه در این پژوهش ۶۴ نفر (۳۲ نفر گروه آزمایش ...  بیشتر

انگیزه کاری اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

فرح لطفی کاشانی

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1387، صفحه 77-89

https://doi.org/10.22054/jep.2008.6021

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی انگیزه های شغلی در اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بوده است. برای این منظور، انگیزه های شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن در پنج سطح مرتبط با نیازهای ابتدایی، ایمنی، تعلق، احترام و خود شکوفایی، مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی اطلاعات جمع آوری شده، نشان می دهد انگیزه ی شغلی اعضای هیأت ...  بیشتر

تأثیر امنیت روانی دانشجویان بر ارتقاء فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه های کشور

جمال خانی جزئی؛ مریم علی جانی

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1387، صفحه 91-112

https://doi.org/10.22054/jep.2008.6022

چکیده
  بررسی موضوع خطیر و اجتماعی کارآفرینی نشان داده است که در جوامع گوناگون متناسب با فرهنگ کارآفرینی رایج در آن جامعه، امر کارآفرینی گسترش یافته و یا محدود شده است. جامعه دانشگاهیان کشور نیز به تناسب میزان اهمیت و شناخت موضوع کارآفرینی، در راستای ایجاد فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه اقدام کرده اند به طوری که دانشگاه هایی که فرهنگ کارآفرینی ...  بیشتر

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سطح خوشبینی والدین با میزان خوشبینی فرزندان نوجوان آنها

زهره قربانی؛ محمود گلزاری

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1387، صفحه 113-129

https://doi.org/10.22054/jep.2008.6023

چکیده
  خوش بینی یکی ار ویژگی های شخصیتی است که نقش مهمی را در پیشگیری از افسردگی ایفا می کند. با توجه به شیوع بالای افسردگی در بین نوجوانان و با در نظر گرفتن نقش همه والدین در شکل گیری ویژگی های شخصیتی فرزندان، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سطح خوش بینی والدین با میزان خوش بینی فرزندان نوجوان آنها انجام شده است. نمونه پژوهش ...  بیشتر