تأثیر امنیت روانی دانشجویان بر ارتقاء فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه های کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

بررسی موضوع خطیر و اجتماعی کارآفرینی نشان داده است که در جوامع گوناگون متناسب با فرهنگ کارآفرینی رایج در آن جامعه، امر کارآفرینی گسترش یافته و یا محدود شده است. جامعه دانشگاهیان کشور نیز به تناسب میزان اهمیت و شناخت موضوع کارآفرینی، در راستای ایجاد فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه اقدام کرده اند به طوری که دانشگاه هایی که فرهنگ کارآفرینی در آن در حال نهادینه شدن است، از نوآوری، خلاقیت و اشتغال زایی و سطح درآمدزایی بالاتری برخوردار بوده اند. عوامل بسیاری می توانند بر ارتقاء فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه های کشور مؤثر باشند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر امنیت روانی دانشجویان بر ارتقاء فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه پرداخته است. بدین منظور ۳ گروه نمونه شامل اعضای هیأت علمی کارآفرین، دانشجویان کارآفرین و کارآفرینان خارج از دانشگاه که محصول تولیدی آنها در راستای تحصیلات دانشگاهی آنهاست و اخیراً فارغ التحصیل شده اند انتخاب گردیدند. بر این اساس تعداد ۳۸۳ عدد پرسشنامه از میان ۹۱۵ پرسشنامه توزیع شده در دانشگاه های سراسر کشور بازگردانده شد که از بین آنها ابتدا تعداد ۶۲ عدد پرسشنامه بین ۳ گروه برای کسب اعتبار و روایی پرسشنامه استفاده شد و تعداد ۴۳ عدد پرسشنامه نیز بدون پاسخ به این که جزء کدامیک از گروه های نمونه هستند بازگشت داده شد. تعداد نمونه مورد نظر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و با ابزار پرسشنامه تاثیر امنیت روانی دانشجویان بر ارتقاء فرهنگ کارآفرینی مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از انجام روش های آماری متفاوت اعم از توصیفی و استنباطی، نتایج به دست آمده نشان داد که امنیت روانی دانشجویان بسر ارتقاء فرهنگ کارآفرینی تأثیر قابل توجهی دارد.

کلیدواژه‌ها