بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سطح خوشبینی والدین با میزان خوشبینی فرزندان نوجوان آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه

2 هیئت علمی دانشگاه علامه

چکیده

خوش بینی یکی ار ویژگی های شخصیتی است که نقش مهمی را در پیشگیری از افسردگی ایفا می کند. با توجه به شیوع بالای افسردگی در بین نوجوانان و با در نظر گرفتن نقش همه والدین در شکل گیری ویژگی های شخصیتی فرزندان، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سطح خوش بینی والدین با میزان خوش بینی فرزندان نوجوان آنها انجام شده است. نمونه پژوهش شامل ۳۸۴ نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران (۲۰۳ دختر و ۱۸۱ پسر) به همراه والدینشان در سال تحصیلی ۸۷-۸۶ بودند که از طریق روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. آزمودنی ها نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه جهت گیری زندگی (کارور و شیر، ۱۹۹۴) و فرم کوتاه شده پرسشنامه عوامل شخصیتی (مک کری و کاستا، ۱۹۹۲) را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که بین سطح خوشبینی والدین و سطح خوش بینی فرزندان نوجوان آنها رابطه وجود دارد. همچنین یافته ها حاکی از آنند که میان برخی از ویژگی های شخصیتی والدین نظیر: برون گرایی پدر، روان آزرده خویی پدر، روان آزرده خویی مادر، سازگاری پدر، سازگاری مادر و مسئولیت پذیری پدر با خوش بینی فرزندان رابطه وجود دارد. در حالی که چنین رابطه ای میان برون گرایی مادر، پذیرا بودن مادر، پذیرا بودن پدر و مسئولیت پذیری مادر با خوشبینی فرزندان مشاهده نشد. از طرف دیگر بین میزان خوش بینی دانش آموزان دختر و پسر هم تفاوت معناداری به دست نیامد.

کلیدواژه‌ها