نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای اختلالات شخصیت در دو گروه دختران فراری و غیر فراری شهر تهران به اجرا در آمد. بدین منظور از بین جامعه آماری دختران فراری مستقر در مراکز نگهداری بهزیستی شهر تهران تعداد ۳۵ نفر دختر فراری به روش نمونه گیری تصادفی و تعداد ۳۵ نفر دختر غیر فراری که از نظر متغیرهای جمعیت شناختی (سن، تحصیلات، محل سکونت و...) با گروه اول (دختران فراری) همتا شده بودند از مدارس شبانه روزی شهر تهران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه اختلالات شخصیت میلون ۳ (MCMI- III) بود که ضریب آلفای مقیاس های آن از دامنه ۸۵/ ۰ تا 0/97 بدست آمده است. برای آزمون فرضیه از آزمون با مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد اختلال های شخصیت در دختران فراری بیشتر از دختران غیر فراری، است همچنین اختلالات شخصیت مرزی و ضداجتماعی در دختران فراری بیشتر از دختران غیر فراری است. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده مبنی بر اهمیت اختلالات شخصیت و نقش آن در پدیده فرار دختران از منزل با شناسایی هر چه بهتر این اختلالات می توان در کنترل فرار که یک معضل بزرگ جامعه امروز ماست اقدامات پیشگیرانه به عمل آورد.

کلیدواژه‌ها