دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، پاییز 1387، صفحه 1-159 
7. بررسی میزان شیوع افسردگی دانش‏آموزان دوره‏های راهنمایی و متوسطه در شهرستان شهرضا

صفحه 136-159

اسحق رحیمیان بوگر؛ دکتر محمود نجفی؛ دکتر کتایون خوشابی؛ فرشته حیدری؛ مریم حیدری