نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بررسی تحلیلی برنامۀ آموزشی دوره کارشناسی‏ارشد تکنولوژی‏آموزشی جهت ارائه برنامه‏ای مناسب [1][1]- این مقاله برگرفته از یافته­های طرح پژوهشی "بررسی تحلیلی برنامۀ آموزشی دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی جهت ارائه برنامه­ای مناسب" است که درسال 1385 در شورای پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی به تصویب رسید. بدینوسیله از حمایت مالی این دانشگاه سپاسگزاری می‏شود.

کلیدواژه‌ها

زارعی زوارکی،اسماعیل.(1386). بررسی تحلیلی برنامۀ درسی دوره کارشناسی­ارشد تکنولوژی­آموزشی جهت ارائه برنامه­ای مناسب. گزارش تحقیقاتی درون دانشکده­ای در دانشگاه علامه طباطبایی.
زارعی زوارکی،اسماعیل.(1385). بررسی دوره دکتری تکنولوژی­آموزشی در سطح جهانی و ارائه برنامه­ای جامع جهت راه اندازی این دوره در دانشگاه علامه طباطبایی. گزارش تحقیقاتی درون دانشکده­ای در دانشگاه علامه طباطبایی.
آیین­نامه دوره کارشناسی­ارشد. مصوب شورای­عالی برنامه­ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (در تاریخ 25/10/1373).
احدیان،محمد.(1380). مقدمات تکنولوژی آموزشی(چاپ بیست ویکم).تهران: نشر و تبلیغ بشری.
اسکات،آماندا.(1997). مراکز یادگیری: راهنمای گام به گام برنامه­ریزی، مدیریت و ارزشیابی یک مرکز مواد و منابع سازمانی(ترجمۀ محمدرضا افضل نیا،1383). تهران: انتشارات تزکیه.
بیابانگرد،اسماعیل.(1384).روش­های تحقیق در روان‏شناسی و علوم­تربیتی. تهران: نشر دوران.
سرمد،زهره؛ بازرگان،عباس؛ حجازی،الهه.(1379). روش­های تحقیق در علوم رفتاری (چاپ چهارم).تهران: انتشارات آگاه.
دلاور،علی.(1382). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.
گریسون.دی.آر؛ آندرسون،تری. (2003).یادگیری الکترونیکی درقرن بیست ویکم: مبانی نظری وعملی(ترجمۀ اسماعیل زارعی زوارکی و سعید صفایی موحد،1384).تهران: مؤسسه انتشاراتی علوم وفنون.
فردانش،هاشم.(1382). مبانی نظری تکنولوژی­آموزشی (چاپ پنجم).تهران: سمت.
 
Master program of University of Houston In Instructional Technology: College of Education. Available on: http://www.coe.uh.edu.
Master program of Indiana University In Instructional Systems Technology. Available on: http://education.indiana.edu.
Master program of Ohio University In Instructional Technology: College of Education. Available on: http://www.ohio.edu/.
Master program of Texas A&M University in Educational Technology. Available on:  http://www.coe.tamu.edu.
Master program of university of Calgary in Educational Technology. Available on: http://www.educ.ucalgary.ca.
The Association for Educational Communications and Technology. Curricula Data Of Degree Programs In Educational Technology.
Master program in Instructional Technology in University of Georgia. Available on: http://www.coe.uga.edu .
San Diego State University. Available on: http://edweb.sdsu.edu.
Master program in Instructional Technology. Syracuse University-School of Education. Available on: http://soeweb.syr.edu/.
Master program in Instructional Technology. University of Wyoming.Available on: http://www.uwyo.edu.
Master program in Instructional Technology. University of Hawaii at Manoa: College of Education. Available on:Web address: http://etec.hawaii.edu.
Master program in Instructional Technology.University of South Carolina. Available on:Web address: http://edtech.sc.edu/.
Master program in Instructional Technology. The University of British Columbia. Available on:Web address: http://www.met.ubc.ca/.
Master program in Instructional Technology.University of Sydney(Australia): Faculty of Education. Available on:Web address: http://www.usyd.edu.au.