نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه سازگاری تحصیلی دانشجویان دختر سال اول تا چهارم و رابطه آن با حمایت اجتماعی خانواده و دوستان بوده است. بدین منظور 600 آزمودنی (150 آزمودنی از هر ورودی سالهای تحصیلی اول، دوم، سوم و چهارم) دانشگاه پیام نور تهران با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‏ای انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. اندازه‏گیری متغیرهای یاد شده به وسیله پرسشنامه‏های حمایت اجتماعی پروسیندانو و هلر (1983، به نقل از ثنایی،1379) که دارای دو مقیاس خانواده و دوستان است و پرسشنامه سازگاری تحصیلی هنری بارو که در سال 1949 در دانشگاه استنفورد تهیه شده است، انجام گرفته است.
یافته‏ها نشان داد که تنها اثر اصلی ترکیبی سال ورود با رشته تحصیلی با 324/2= Fبا درجه آزادی 6 در سطح اطمینان 95% بر روی سازگاری تحصیلی معنادار است. همچنین یافته‏های دیگر این پژوهش بیانگر این است که ضریب همبستگی بین متغیرهای حمایت خانواده و دوستان و سازگاری تحصیلی، از نظر آماری معنادار است.
نتیجه‏گیری: با توجه به اینکه حمایت خانواده پیش‏بینی‏کننده قوی برای سازگاری تحصیلی می‏باشد، با تقویت آن می‏توان به دانشجویان کمک کرد تا بر مسائل و مشکلات تحصیلی خود غلبه کرده و سازگاری تحصیلی بهتری را بدست آورند.
 

کلیدواژه‌ها

 
ثنایی، باقر. (1379). مقیاس‏های سنجش خانواده و ازدواج. مؤسسه انتشارات بعثت، چاپ اول. تهران.
فقیرپور، علی.(1374). بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و مشکلات روانشناختی نوجوانان، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی.
موسوی، سید علی محمد؛کافی ماسوله، سید موسی؛ امیر پور تالش، فروزنده .(1377). تهیه و تدوین آزمون سازگاری تحصیلی دانشجویان. معاونت امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی امیر کبیر. دفتر مشاوره دانشجویی.
 
 
Enochs, W.K., Ronald, C. B.,(2006).Social Adjustment of college freshman: The important of gender and living environment. College Student Journal.Vol.40, Issue.1.
Boulter, L.T., (2002). Self-concept as a predictor of college freshman academic adjustment. College Student Journal. Vol.36, Issue.2.
Friedlander, L. J., Reid, G. J., Shupak, N., Cribbie, R., (2007). Social support, self-esteem, and stress as predictors of adjustment to university among first-year undergraduates. Journal of College Student Development. Vol. 48, N. 3.
Grant-Vallone, E., Reid, K., Umali, C., Pohlert, E., (2004). An analysis of the effect of self-esteem social support and participation in student support services on student adjustment and commitment to college. Journal College Student Retention,Vol.5.
Leong, F. T. L., Bonez, M. H.,(1997). Coping styles as predictors of college adjustment among freshman. Counseling Psychology Quarterly,Vol.10,
Tomlinson-Clarke, S., (1998). Dimension  of  adjustment among college woman. Journal of College Student Development. V.39, N.4.
Woosley, S., (2003). How important are the first few weeks of college? The long term effects of initial college experience. College Student Journal.