نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان‏شناسی سلامت، مربی دانشگاه سمنان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

4 کارشناس ارشد روان‌سنجی، روان سنج مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

5 - کارشناس ارشد مشاوره، مسئول مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی . Al-Gelban

ابراهیمی، محمدرضا. (1383). بررسی میزان شیوع علائم افسردگی دردانش آموزان دوره‏های راهنمایی و متوسطه شهرستان فریدن درسال تحصیلی 83-82. سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان، شورای تحقیقات.
باقری یزدی، سیدعباس؛ بولهری، جعفر و شاه محمدی، داوود.(1373). بررسی همه‏گیرشناسی اختلالات روانی در مناطق روستایی میبد یزد. فصلنامه اندیشه و رفتار. سال اول ، شماره 1، 42-32.
حبیبی، سپیده. (1378). بررسی شیوع افسردگی در دختران دبیرستانهای شهرک الوند و صنعتی قزوین و ارتباط آن با تقید مذهبی. پایان نامه(دکترای حرفه‌ای). دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، دانشکده پزشکی.
حسینی فرد، سید مهدی؛ بیرشک، بهروز و عاطف وحید، محمد کاظم. (1383). همه‏گیرشناسی اختلال‏های روانی در دانش‏آموزان دبیرستانی شهرستان رفسنجان. فصلنامه اندیشه و رفتار. سال یازدهم شماره 1، 80-71.
جاویدی، حجت ا... . (1372). بررسی همه­گیرشناسی اختلالات روانی در مناطق روستایی مرودشت فارس. پایان‏نامه کارشناسی ارشد. انستیتو روان‏پزشکی تهران.
جان بزرگی، مسعود و مستخدمین حسینی، خیرالنساء. (1384). بررسی شیوع افسردگی در دانش آموزان مدارس شهر تهران. پژوهنده. سال دهم، شماره6: 383-379.
خوشابی، کتایون، مرادی، شهرام، شجاعی، ستاره، همتی علمدارلو، قربان، دهشیری، غلامرضا و عیسی مراد، ابوالقاسم. ( 1386). بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش‏آموزان دوره ابتدایی استان ایلام. ویژه نامه توانبخشی. دوره هشتم، شماره 29، 33-28.
دهقانی، مجید. (1380). بررسی میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه شهر یزد در سال تحصیلی 1380 1381. پایان نامه دکتری. دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. دانشکده پزشکی.
رایگان، فیروزه. (1379). تعیین توزیع فراوانی درمان‏های دارویی کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلالات افسردگی در کلینیک مشاوره‏ای کودکان و نوجوانان اصفهان طی سالهای 78-76، رسالۀ دکتری پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
رصافیانی، حمیدرضا. (1380). بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی شهرستان کازرون در سال تحصیلی 80-79.پایان‏نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشکده بهداشت.
ظهیرالدین، علیرضا، حسینی، محمد و سمنانی، یوسف. (1383). بررسی شیوع افسردگی و عوامل همراه در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان فیروز کوه. پژوهنده. سال نهم، شماره 1: 65-61.
کبیرزاده، مهری. (1380).بررسی میزان افسردگی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان نجف آباد در سال تحصیلی 80-79 و رابطه آن با وضعیت تحصیلی آنان. شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.
محمدی، سعید. (1382). بررسی همه گیرشناسی «شیوع و تنوع» اختلالات روانی دانش‏آموزان دختر و پسر دوره های راهنمایی و دبیرستان شهرستان خمینی شهر در سال تحصیلی 81 ـ 80 13. شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان اصفهان.
محمدی، سعید و آقایی، اصغر. (1383). بررسی همه‏گیرشناسی شیوع و تنوع اختلالات روانی دانش آموزان دختر و پسر دوره‏های راهنمایی و دبیرستان شهرستان خمینی شهر در سال تحصیلی 81- 1380. نمایه پژوهشی. سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان. جلد چهارم، 108- 105.
منیر پور، نادر؛ یزدان دوست، رخساره؛ عاطف وحید، محمد کاظم؛ دلاور، علی و خوسفی، هلن. (1383). ارتباط ویژگیهای جمعیت شناختی با میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان دبیرستانی. رفاه اجتماعی. 4( 14): 193-178.
نریمانی، محمد و روشن، رسول. (1381). بررسی میزان شیوع افسردگی و اثر بخشی درمان رفتاری- شناختی در کاهش افسردگی دانش آموزان. مجله روان‏شناسی.23، سال ششم، شماره 3 ،254-244.
نوربالا، احمدعلی؛ باقری یزدی، محمدعلی و یاسمی، سید عباس. (1381). بررسی شیوع اختلا ل‏های روانپزشکی در شهر تهران. مجله پزوهشی حکیم. دوره دوم، شماره 4، 223-212.
یعقوبی نصرآبادی، محمد؛ عاطف وحید، محمدکاظم و احمد زاده، غلامحسین. (1382). تأثیر گروه درمانی شناختی- رفتاری بر کاهش افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به اختلال خلقی. مجله اندیشه و رفتار. سال نهم، شماره 2، پاییز.
یعقوبی، نوراله. (1374). بررسی همه‏گیرشناسی اختلالات روانی در مناطق شهری و روستایی صومعه سرا. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، انستیتو روانپزشکی تهران.   
 
 
Al-Gelban, K. S. (2007). Depression, anxiety and stress among Saudi adolescent school boys. The Journal of the Royal Society for the Promotion of Health, 127(1): 33-37.  
American Psychiatric Association. (1998). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th ed. Washington, DC:APA.
Birmaher, B., Ryan, N., Williamson, D., Brent, D., Kaufman, J., Dahl, R., Perel, J., Nelson, B., & Kessler, S. (1996). Childhood and adolescent depression: A review of the past 10 years, Part I. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 35, 1427–1439.
Bond, L., Toumbourou ,J.W.,Thomas, L., Catalano, R. F., & Patton, G. (2005). Individual, Family, School, and Community Risk and Protective Factors for Depressive Symptoms in Adolescents: A Comparison of Risk Profiles for Substance Use and Depressive Symptoms.Prevention Science, 6(2), 73-89.
Finch, A., J., Saylor, C. F., & Ewards, G. L. (1985). Children's Depression Inventory; sex and grade norms for normal children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 53,424-425.
Fleming, J. E., Oxfford, D. R. (1990). Epidemiology of childhood depressive disorders: a critical review, Journal of Youth and adolescence, 11,403-407. 
Haavet, O.R., Dalen, I, Straand, J. (2005). Depressive symptoms in adolescent pupils are heavily influenced by the school they go to. A study of 10th grade pupils in Oslo, Norway. European Journal of Public Health, 16 (4): 400–404.
Harrington, R.,Clark, A.(1998).Prevention and early intervention for depression in adolescence and early adult life, European Archives of psychiatry and clinical neurosciences, 248, 32-45.
Honig,A., Vanpraag, H. M. (1997).Depression Neurobiological, Psychopathological and Therapeutic Advances. London: John Wiley & sons press.
Kessler, R. C., McGonagle, K. A., Zhao, S., Nelson, C. B., Hughes, M., Eshleman, S., et al. (1994). Lifetime and twelve-month prevalence of DSM-III-R psychiatric disorders in the United States: Results from the National Comorbidity Study. Archives of General Psychiatry, 51, 8–19.
Paxton, R J., Valois, R F., Watkins, K. W., Huebner, E. S., Drane, J. W. (2007). Sociodemographic Differences in Depressed Mood: Results from a Nationally Representative Sample of High School Adolescents. The Journal of School Health, 77(4), 180-186.
Quine, S, Bernard, D, Booth, M, et al. (2003). Health and access issues Among Australian Adolescents: a rural-urban comparison. Rural Remote Health, 245(3). Available at: http://rrh.deakin.edu.ua.
Roberts, R. E., Roberts, C. R. Chen, Y. R. (1997). Ethnocultural differences in prevalence of adolescent depression. American Journal of Community Psychology, 25(1), 95-110.        
Sadock, B, J; Sadock, V, A (2003). Comprehensive Textbook of Psychiatry. New York: William & willking, Ltd.
Sadock, B, J; Sadock, V, A (2001). Pocket Handbook of clinical Psychiatry. New York: William & willking, Ltd.
Schraedly, P. K., Gotlib, I. H., Hayward, C. (1999). Gender differences in correlates of depressive symptoms in adolescents. Journal of Adolescence Health, 25, 98-108.   
Speier, P. L., Sherak, D. L., Hirsch, S., & Cantwell, D. P. (1995). Depression in children and adolescents Handbook of Depression. New York, the Guildford Press.