نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد روان‏شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر روش آموزش هم شاگردی بر مهارت‏های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی، انجام شده است .روش: نمونه پژوهش ٦۰ نفر از دانش‏آموزان پسر پایه دوم راهنمایی مدارس دولتی در سال تحصیلی ۸٧/۸۶ بودند که بعد از روش نمونه‏گیری به روش تصادفی خوشه‏ای چند مرحله‏ای به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند.در گروه آزمایش، روش آموزش هم شاگردی و در گروه کنترل هیچ مداخله‏ای صورت نگرفت. محتوای برنامه آموزش شامل چهار بخش کلی کتاب ریاضی سال دوم راهنمایی بود که طی دوازده جلسه به دانش‏آموزان آموزش داده شد. ابزار تحقیق در این مطالعه عبارت بودند از آزمون مهارت‏های اجتماعی و آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی معلم ساخته. یافته‏ها: نتایج نشان دادند که میانگین نمرات آزمودنی‏های گروه آموزش هم شاگردی در مقایسه با میانگین گروه کنترل در پس آزمون مربوط به ریاضی به طور معناداری بالاتر بود. همچنین میانگین نمرات مهارت‏های اجتماعی گروه آموزش هم شاگردی به طور معناداری بالاتر از گروه آموزش سنتی بود و نیز یافته‏های پژوهش نشان دادند که آموزش هم شاگردی در سه مقوله همکاری و تعاون، رفتار قاطع و همدلی مؤثر واقع شد و در مورد مقوله خویشتن‏داری بی‏تأثیر بود.
نتیجه‏گیری: به کار گیری روش‏های فعال آموزشی نقش بسزایی در پیشرفت تحصیلی و مهارت‏های اجتماعی دارد.

کلیدواژه‌ها

بیابانگرد، اسماعیل. (1384). روان‏شناسی تربیتی. چاپ اول.تهران: نشرویرایش.
بیابانگرد، اسماعیل. (1384). روش‏های تحقیق در روان‏شناسی وعلوم تربیتی. چاپ اول. تهران: نشردوران.
حسینی زواران، محسن. (1384). بررسی اثربخشی روش یادگیری مشارکتی بر مهارت‏های اجتماعی، خودپنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی در درس ریاضی دانش آموزان پسر راهنمایی شهرستان زرین دشت. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
سلطانی، محمدصادق. (1383). بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت‏های اجتماعی دانش آموزان پسر دوم دبیرستان شهرستان هشتپر. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
سیف، علی اکبر. (1383). روان‏شناسی پرورشی (ویرایش پنجم). تهران: انتشارات آگاه.
سیف، علی اکبر. (1386). اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی (ویرایش چهارم). تهران: نشر دوران.
علی‏آبادی، شهرام. (1384). مقایسه تطبیقی میزان اثربخشی روش آموزش معلم محور در پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی پایه سوم راهنمایی. پایان‏نامه کارشناسی‏‏ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
Chein, Rong Luo.(2006). Effects of  Peer Tutoring on Math Learning Efficiency and Self Efficacy of Low Achievement Students in Junior High School. {on line} Available:http//ethesys.yuntech.edu.tw/ETD-db/ETD–search/view­_etd? URN=etd-0626106 – 213147
Cohen, P.A. Kulik, J.A., & Kulik, C.C.(1982).Educational outcomes of tutoring: A meta analysis of finding. American Educational Research Journal,19(2), 237-248.
Cook, S.B., Scruggs, T.E., Mastopieri, M.A., & Casto, G.C. (1985).Handicapped students as tutors. Journal of special Education,19, 483-492.
Damon, W., and Phelps, E. (1988). Three approaches of Peer Learning and Their Educational Uses. Paper presented at the annual meeting of the American EducationalResearch Association, New Orleans, LA.
Delquadri, J.C., (1983). The Peer- tutoring spelling game: A classroom procedure for increasing opportunity to respond and spelling performance. Education and Treatment of Children , 6, 225-239.
Evans, Ruth Davis Yach. (2004). Effects of Reciprocal Peer Tutoring on Academic Achievement and Social Interaction of Elementary Students With Emotional and Social Interaction of Elementary Students With Emotional- Behavioral Disorders .{on line{available : http://www .lib .ncsu. edu/theses / available / etd –08072004 – 143833
Fantuzzo, J.W., King , J.A., & Heller, L.R. (1992) .Effects of reciprocal peer tutoring on mathematics and school adjustment: A component analysis . Journal of Educational Psychology, 84, 331-339.
Fuchs, D., Fuchs, L.S., Mathes, P.G.& Martinez, E.A(2002).Preliminary evidence on the social standing of students with learning disabilities in PALS and No-PALS classrooms. Learning Disabilities Research & Practice, 17(4),205-215.
Johnson, D.W., Maruyama, G., Johnson, R., Nelson, D., & Skon , L. (1981). Effects of cooperative, competitive, and individualistic goal structures on achievement: A meta- analysis. Psychological Bulletin, 89, 47-62.
Light, P.L., & Littleton, K. (1999). Social Processes in Children's learning (pp.91-100). Cambridge, England: Cambridge University Press.
Maheady, L.(2001) . Peer-mediated instruction and interventions and student with mild disabilities. Remedial & Special Education, 22 (1), 4-15.
Miller, S.R., & Miller P.F. (1995). Cross – age peer tutoring. A strategy promoting  self-determination in students with severe emotional disabilities/behavior disorders. Preventing School Failure, 39(4), 32-38.
Plumer, Pamela J. (2005). The Relative Effects of Class wide Peer Tutoring and Peer Coaching on the Positive Social Behaviors of Children With ADHD. Journal of Attention Disorders, Vol. 9, No. 1, 290-300.
Pressley, A.J., & Hughes, C.(2000). Peers as teachers of anger management to high school students with behavioral disorders. Behavioral Disorders, 25(2),114-1.30.
Pyron, mary .(2007). "I hear you , but I don't understand you" :the effects of Peer Tutoring For Helping Secondary ESL Students Achieve Academic Success . {on line} available : http://etd.lsu.edu/ docs / available / etd – 01102007 – 171455
Rekrut, M. D.(1992). Teaching To Learn: Cross-Age Tutoring to Enhance Strategy Acquisition. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, San Francisco, CA.
Rohrbeck, C.A. et al.(2003). Peer-assisted learning interventions with elementary school students: a meat – analytic review. Journal of Educational Psychology, 95(2),240-257.
Steinberg, L., Dornbusch, S.M.,& Brown, B.B.(1992).Ethnic differences in adolescent achievement: An ecological perspective. American Psychologist, 47,723-729.
Thomas, R.L.(1993). Cross-Age and Peer Tutoring. ERIC Clearinghouse on Reading,English,andCommunicationDigest#78.{online}available:http://www.indiana.edu/~reading/ieo/digests/d78.html
Wentzel , K.R.(1999).Social-motivational processes and interpersonal relationships:
Implications for understanding motivation at school.Journal of Educational Psychology, 91,76-97.