تأثیر آموزش مفاهیم علوم تجربی به روش قصه گویی بر میزان یادگیری دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی شهر تهران سال تحصیلی 87-86

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دانشگاه علامه

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آموزش مفاهیم علوم تجربی با روش قصه گویی بر میزان یادگیری دانش آموزان انجام گرفته است. که آیا روش قصه گویی باعث افزایش میزان یادگیری دانش آموزان در مفاهیم علوم تجربی می شود. جامعه آماری پژوهش عبارت بود از کلیه دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی شهر تهران و حجم نمونه در این پژوهش ۶۴ نفر (۳۲ نفر گروه آزمایش و ۳۲ نفر گروه کنترل) از دانش آموزان منطقه ۲ آموزش و پرورش شهر تهران بودند. آزمودنی ها به صورت نمونه گیری خوشه ای - چند مرحله ای در گروه آزمایشی (آموزش به روش قصه گویی) و در گروه کنترل (آموزش به روش متداول معلم) جایگزین شدند. که برای هر دو گروه ۱۶ جلسه آموزشی برگزار شد. داده های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس آزمون با آزمون تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که روش قصه گویی باعث تثبیت و افزایش میزان یادگیری دانش آموزان در مفاهیم علوم تجربی می شود. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهایی برای طراحی آموزشی کارآمدتر و همچنین پژوهش های دیگر ارائه شد.

کلیدواژه‌ها