نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه آزاد رودهن

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی انگیزه های شغلی در اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بوده است. برای این منظور، انگیزه های شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن در پنج سطح مرتبط با نیازهای ابتدایی، ایمنی، تعلق، احترام و خود شکوفایی، مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی اطلاعات جمع آوری شده، نشان می دهد انگیزه ی شغلی اعضای هیأت علمی به ترتیب بر نیازهای ایمنی، نیازهای ابتدایی، نیاز تعلق و وابستگی، احترام و خود شکوفایی استوار است. یافته ها، بیانگر یک شکستگی تند و افت اهمیت انگیزه ی شغلی مبتنی بر احترام و خود شکوفایی در اعضای هیأت علمی زن و مرد است. تفسیر پروفایل فراهم شده بیانگر آن است که انگیزه ی شغلی مبتنی بر نیازهای ابتدایی و ایمنی مردان بیشتر از زنان، و انگیزه ی شغلی مبتنی بر تعلق و وابستگی در زنان بیشتر از مردان است.

کلیدواژه‌ها