نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد و دانشجوی دکتر برنامه ریزی درسی

2 دانشجوی دکترای روان‏شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه استرس ادراک شده با سبک‏های مقابله‏ای و نقش این متغیرها در پیش‏بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه بود. به همین منظور 402 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چند‏مرحله‏ای‏انتخاب‏شدند و مقیاس‏های‏استرس‏ادارک‏شده کوهن‏و‏همکاران (1983) و سبک‏های مقابله‏ای موس (1993) را تکمیل‏کردند. همچنین برای ارزیابی عملکرد تحصیل از معدل تحصیلی دانشجویان استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که در میان دانشجویان دختر و پسر بین استرس‏ادارک‏شده مثبت با سبک‏های‏مقابله تجزیه و تحلیل‏منطقی، جستجوی‏راهنمایی و حمایت، ارزیابی‏نوین و مثبت و حل‏مسئله همبستگی مثبت و بین استرس ادراک شده منفی با تجزیه و تحلیل منطقی، جستجوی راهنمایی وحمایت، ارزیابی نوین و مثبت و حل مسئله همبستگی منفی وجود داشت. همچنین در میان دانشجویان دختر بین استرس ادراک شده مثبت با اجتناب شناختی، جستجوی پاسخ‏های اجتنابی و کناره‏گیری، همبستگی منفی و بین استرس‏ادراک شده منفی با اجتناب شناختی و کناره‏گیری همبستگی مثبت و معنی‏دار بدست آمد و در میان دانشجویان پسر بین استرس ادراک‏شده مثبت با اجتناب‏شناختی، جستجوی پاسخ‏های اجتنابی، و تخلیه هیجانی، همبستگی منفی و بین استرس ادراک شده منفی با اجتناب‏شناختی، جستجوی پاسخ های اجتنابی، کناره‏گیری و تخلیه‎هیجانی همبستگی‎مثبت بدست‎آمد. نتایج‎همبستگی نشان‎داد که در دانشجویان دختر و پسر بین استرس‎ادراک‏شده مثبت با عملکرد‎تحصیلی‏همبستگی‏مثبت و فقط در دانشجویان دختر بین استرس ادراک شده منفی با عملکرد تحصیلی همستگی منفی وجود داشت. همچنین در میان دانشجویان دختر بین راهبردهای مقابله ای تجزیه و تحلیل منطقی و جستجوی راهنمایی و حمایت با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنی‏دار و بین راهبرد مقابله‏ای جستجوی پاسخ‏های اجتنابی و کناره‏گیری با عملکرد‏تحصیلی رابطه‏منفی و معنی‏دار و در دانشجویان‏پسر بین‏راهبردهای مقابله‏ای تجزیه و تحلیل منطقی، ارزیابی نوین مثبت و حل مسئله با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و بین راهبردهای‏مقابله‏ای‏اجتناب‏شناختی و تخلیه‏هیجانی با عملکرد‏تحصیلی‏رابطه ‏منفی وجود‏داشت. نتایج‏تحلیل‏رگرسیون چند متغیری نشان داد که هم در دانشجویان‏دختر و هم در دانشجویان‏پسر استرس‏ادراک‏شده مثبت به صورت مثبت، قوی‏ترین متغیر برای پیش‏بینی عملکرد تحصیلی بوده است. همچنین قوی ترین متغیرها برای پیش‏بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر به ترتیب سبک‏های مقابله‏ای کناره‏گیری، جستجوی‏راهنمایی و حمایت، جستجوی پاسخ‏های اجتنابی و تجزیه و تحلیل‏منطقی و در دانشجویان‏پسر به‏ترتیب سبک‏های‏مقابله‏ای حل‏مسئله، تجزیه و تحلیل منطقی، ارزیابی نوین و مثبت و تخلیه هیجانی بوده‏اند

کلیدواژه‌ها

 
ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد. (1384). آزمون‏های روا‏ن‏شناختی. اردبیل: انتشارات باغ رضوان. چاپ اول،
پورافکاری،نصرت الله. (1380). فرهنگ جامع روانشناسی ـ روانپزشکی، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر
خیر، محمد؛ سیف، دیبا. (1380). بررسى رابطه مهارت‏هاى مقابله با استرس و برخى از عوامل جمعیت شناختى با پیشرفت تحصیلى دانشجویان، اولین سمینار بهداشت روانى دانشجویان، دانشگاه تهران.
دادستان ، پریرخ. (1380). روان‏شناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی، چاپ چهارم، جلد اول، تهران؛ انتشارات سمت.
نریمانی، محمد؛ آریاپوران، سعید. (1385) بررسی فشارزاهاى روانى- اجتماعى و راهبردهای مقابله ای و رابطه آن با پیشرفت تحصیلى در دانش‏آموزان دختر. مجله تازه های روان‏شناسی.
 
Alspach, G. (2000). Another nursing shortage wake-up call??? Hel-l-l-l-o-o-o-o!! Critical Care Nurse, 20 (6), 8.
Cox, T., (1978). Stress. Macmillan. London.
Goosen, G. M., & Bush, H. A. (1982). Adaptation; A feedback process. In D. C.
Sutterly & G. F. Donnelly (Eds.), Coping with Stress: A Nursing Perspective (pp.
19-34). United States of America: Aspen Systems Corporation.
Hirsch, H. K., & Ellis, J. B. (1996). Differences in life stress and reasons for living among college suicide ideators and non-ideators. College Student Journal, 30(3), 377-387.
Hudd, S. S., Dumlao, J., Erdman-Sager, D., Murray, D., Phan, E., Soukas, N., &Yokozuka, N. (2000). Stress at college: Effects on health habits, health status andself-esteem. College Student Journal, 34(2), 217-228
Jimerson,. S,. Egeland. B,. Srufe,. A., & Carlson,. B.(2000). A Prospective Longitudinal Study of High school Dropouts Examining Multiple Predictors  Across Development. Journal of School Psychology. 38 (6), 525-549.
Lazarus, R. (1977). Cognitive and copy processes in emotion. In R. Lazarus & A. Monat (Eds.), In Stress and Coping: an Anthology. New York: Columbia University Press.
Mimura, C.M., & Griffiths, P.(2004). A Japanese version of the perceived stress scale. International Journal of Nursing Studies, 41(4): 379 - 85.
Misra, R., McKean, M., West, S., & Russo, T. (2000). Academic stress of college students: Comparison of student and faculty perceptions. College Student Journal, 34 (2), 236-246.
Moos, R. H. (1993). Coping Responses Inventory A Measure of Approach and Avoidance Skills. In C. P. Zalaquett & R. J. Wood (Eds.), Evaluating Stress A Book of Resources (pp. 51-65). Lanham, Maryland: Scarecrow Press, Inc.
Pengilly, J., & Dowd, T. (2000). Hardiness and social support as moderators of stress. In Journal of Clinical Psychology (6th ed., Vol. 56, pp. 813-820). United States:
Walton, Robin L. (2002). A Comparison of Perceived Stress Levels and Coping Styles of Junior and Senior Students in Nursing And Social Work Programs. Huntington, West Virginia.
Whitman, N. (1985). Student Stress: Effects and Solutions. Retrieved August 7, 2001, from ERIC Digest 85-1.