نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان‏شناسی آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 . عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، ساخت و اعتباریابی یک آزمون فرافکن تصویری برای سنجش دلبستگی کودکان 12-6 ساله بود. روش نمونه گیری تصادفی از یک جامعه در دسترس بود که برای این منظور ابتدا 500 کودک دانش آموز پایه های اول تا پنجم مقطع ابتدایی شهرستان کرج بزرگ توسط «مقیاس دلبستگی کودکان 12-6 ساله» مورد سنجش قرار گرفتند. سپس بر اساس نتایج حاصله از میان 90 کودک ناایمن در دسترس 30 کودک (15 دختر و 15 پسر) تصادفی انتخاب شدند از میان 410 کودک ایمن 30 کودک از نظر جنس، سن، کلاس و منطقه تحصیلی با آنها همتراز گردیدند. آزمون فرافکن روی این 60 کودک اجرا شد. برای ساخت آزمون فرافکن مراحل زیر دنبال شدند: 1- نظرسنجی از کودکان و بزرگسالان 2- تعیین موقعیت‌های اضطراب زا 3- تعیین حیوانات نقاشی‏ها و تهیه نقاشی‏ها 4- تهیه ملاک‏های محتوایی داستان‏ها براساس تحلیل محتوا 5- اجرای مقدماتی و اصلی. سه مؤلفة اصلی ایمنی، اضطراب و اجتناب برای بررسی نوع دلبستگی در نظر گرفته شده و 6 موقعیت اضطراب‏زا تعیین گردید. هر موقعیت در سه مرحلة پیوند، جدایی و بازپیوند کودک- والد ترسیم گردید. در مجموع 18 نقاشی تهیه شد.
اعتبار محتوایی آزمون توسط بررسی منابع موجود و نظر متخصصین تأیید شد. آزمون t مستقل برای بررسی تفاوت میانگین نمرات مؤلفه‏ها بین دو گروه ایمن و ناایمن در تمام موارد معنی دار بود و روایی افتراقی آزمون را تأیید کرد. یک آزمون محقق ساخته در مورد مشکلات سازگاری و رفتاری کودکان دو گروه اجرا شد و ضرایب همبستگی بین نتایج این آزمون و آزمون اصلی وجود روایی همگرا را تأیید کردند. ضریب همسانی درونی آزمون (آلفای کرونباخ) برای مؤلفه‏های ایمنی = 816/0، اجتناب = 78/0 و اضطراب 619/0 می‏باشد که پایایی آزمون را اثبات می‏کند.
طبق نتایج بدست آمده «آزمون فرافکن دلبستگی در کودکان 12-6 ساله» از پایایی و اعتبار کافی برخوردار می‏باشد.

کلیدواژه‌ها

ساخت و هنجاریابی مقیاس دلبستگی در کودکی میانه (1378). رونقی، س، مظاهری م.ع، دلاور. ع، زیر چاپ.
 
 
 
Ainsworth M. D. S. (1967). Infancy in Uganda: Infant care and the growth of Love. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Ainsworth M. D. S. (1990). Epilogue: Some consideration regarding theory and assessment relevant to attachment beyond infancy. In M. R. Greenberg (Eds). Attachment in the preschool years (pp 463-488) Chicago: University of Chicago press.
Ainsworth, M. D; Blehar, M. C.; Waters; E & Wall. S. (1978) Patterns of attachments: A psychological study of the strange situation. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Ammaniti, M,; Van I. Jzendoorn, M; Speranza, A & Tambelli. R (2000) Internal working models of attachment during late childhood and early adolescence: An exploration of stability and change. Attachment and Human Development 2. (323- 346).
Belsky. J; Campbell. S (1996). Instability of attachment security. Developmental psychology, 32, (921-924). 
Black, K. A.; Jaeger. E, Mc. Cartney & Crittenden P. M. (2000). Instability of attachment models, peer interaction behavior and feeling about the self. In P. M. Critenden (Eds). (pp. 300-324).  New Yourk: Cambridge University press.
Brennan, Fraley & Waller (2000). An item respose theory analysis of self- report measures of adult attachment. Joural of personality and Social psychology, 78 (350-365).
Brennan, Clark & Shaver (1998) Self- report measurement of adult Attachment: An integrative overview. In J. A. Simpson & W. S. Rholes (Eds) Attachment theory and close relationships (pp 46-79) New York: Guilford press.
Bowlby. J (1969-1982). Attachment and loss: Vol 1. Attachment. New York: Basic books.
Contreras J. M & Kerns K. A. (2000). Emotion regulation processes: Explaning links between parent- child attachment and peer relationships. In K. A. Kerns (Eds). Famiky and peers: Linking two social worlds (pp. 1-25). West port, CT: praeger.
Crowell, J. A; fraley, R, C. & Shaver P. R (1999). Measurment of individual differences in adolescent and adult attachment. In J. Cassidy and P.R. Shaver (Eds). Hand book of attachment  (p. p. 434- 465). New York: Guilford  press.
Crittendan, P. M. & Claussen, A. H. (1994) Validtion of two procedures for assessing quality of attachment in preschool years, paper presented at the biennial meeting of the International Conference on Infant Studies, Paris.
Green J, Stanley C;.Smith, V.; Goldwyn. R (2000). A New method of evaluating attachment representation in young school- age children: The Manchester Child Attachment Story Task, Attachment and Human Development. 2. (48-70).
George, C & Kaplan, N. & Main M. (1996) Adult Attachment Interview (3rd ed) unpublished manuscript, University of California at Berkely.
George, C & Solomon, J. (1996 a-b). Representational models of relationships: Links between Caregiving and attachment. Infant Mental Health Journal, 17. (198-216).
Granot, D, & Mayseless, O. (2001): Attachment security and adjustment to school in middle childhood, International Journal of Behavioral Development, 25, (530- 541).
Hazan, C. & Shaver, P. (1994). Attachment as an organizational framework for   research on close relationships Inquiry, 5, 1-22.
Kobak, R, Esposito, A. J. & Serwik. A (2003) Measuring the attachment hierarchy; Implications for child psychopathology and stress reactivity. Paper presented at the biennial meeting of the Society for Research in Child Development, Tampa. FL.
Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory. New York: Mc Graw- Hill.