نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مرکز سقز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف‏پژوهش بررسی اثربخشی مؤلفه‏های راهبردهای ‏یادگیری‏خودگردان بر‏خودکارآمدی دانش‏آموزان پسر پایه سوم دبیرستان بوده است. جامعه‏آماری شامل تعداد 1093 دانش‏آموز پایه سوم دبیرستان بود که از این تعداد، 60 نفر به صورت نمونه‏گیری خوشه‏ای و تصادفی ساده انتخاب، و به صورت‏تصادفی در سطوح‏مختلف متغیر‏مستقل (چهار‏سطح) و کنترل قرار داده شدند. ‏به گروه‏یک راهبردهای‏شناختی، گروه‏دو‏راهبردهای‏فراشناختی، گروه‏سه راهبردهای انگیزشی و به گروه‏چهار راهبردهای مدیریت‏منابع‏آموزش داده شد. ابزار به‏کار‏رفته در پژوهش، آزمون خودکارآمدی شرر[1] بوده است که به صورت پیش‏آزمون و پس‏آزمون بر روی آزمودنی‏ها اجرا گردید. نتیجه پژوهش نشان‏داد که آموزش مؤلفه‏های راهبردهای یادگیری خودگردان بر‏خودکارآمدی مؤثر بوده و آن را افزایش داده است.[1].Sherer

کلیدواژه‌ها

 
امینی، شهریار .(1382). بررسی نقش خودکارآمدی، خودتنظیمی و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان سال سوم دبیرستان، رشته علوم تجربی شهرستان شهرکرد. (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم.
بیابانگرد، اسماعیل .(1384). روش های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان (چاپ هشتم). تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
رحمانی، خدامراد .(1380). بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی در درس تاریخ و ریاضی در میان دانش‏آموزان نابینا و بینای مقطع راهنمایی شهر شیراز. (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشکده روان‏شناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه شیراز.
زارع زاده، کمال .(1383). مقایسه خودکارآمدی و خلاقیت در دانش‏آموزان کاربر اینترنت و غیر کاربر. (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشکده روان‏شناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم.
علی اقدم، اصغر .(1387). اثر بخشی آموزش راهبردهای یادگیری در گرایش هدف و خود تنظیمی دانش‌آموزان پایة اول دوره متوسطه. (رساله دکتری). دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.
کدیور، پروین .(1380). بررسی سهم باورهای خودکارآمدی، خودگردانی، و هوش در پیشرفت درسی دانش‏آموزان به منظور الگویی برای یادگیری بهینه. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
میرسمیعی، مرضیه .(1385). بررسی رابطه خودکارآمدی، حمایت اجتماعی، و اضطراب امتحان با سلامت روان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبائی. (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشکده روان‏شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.
هرگنهان، بی. آر و السون، متیو اچ .(1382). مقدمه ای بر نظریه های یادگیری (ترجمه علی اکبر سیف). تهران: نشر دوران( تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2001).
 
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. New Jersey: Prentice-Hall. A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman. ,
Bandura, A., & Newby, T. J. (1996). The expert learner: strategic, self-regulated, and reflective. Instructional Science, 24, 1–24.
Leblanc, R., Leroux, J., Laveault, D., Oliver, L., Shaffer, D. (2000, August). Selfregulatedlearning in early adolescence: a qualitative analysis. Paper presented at the Annual Convention of the American Psychological Association, Washington, D. C.
Pajares, F. (1996, April). Self-efficacy in academic settings. Paper presented at the annual meeting of the American Research Association, San Francisco.
Pajares, F.& Schunk, D.H.(2002). Self and self belief in psychology and education: Ahistorical perspective. In J. Aronson (Ed.). Improving academic achievement: Impact of psychological factors on education(pp.3-21). Hillsdale,NJ: Erlbaum
Pintrich, P. R., Roeser, R. W., & DeGroot, E. A. M. (1994). Classroom and individual differences in early adolescents’ motivation and self-regulated learning. Journal of Early Adolescence, 14, 139-161.
Pintrich, P.R. & De Groot, E. (1990). Motivational and self-regulated components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82:33–40.
Pimtich P.R.(2000b). The role of goal Orientation in sey- regulateal Componento of classroom academic Perfomance. Jaunal of Educational Pycrology, 82:32-40.
Schunk, D. (1983). Ability versus effort attributional feedback: Differential effects onself-efficacy and achievement. Journal of Educational Psychology, 75, 848-856.
Vygotsky, L. S. (1981). The genesis of higher mental functions. In J.V. Wertsch (Ed. & trans.) The concept of activity in Soviet psychology (pp. 144-188). Armonk, NY: M. E. Sharpe. 230
Wertsch, J. V. (1979). From social interaction to higher psychological process: A clarification and application of Vygotsky’s theory. Human Development, 22, 122.
Wolters, C. A., Yu, S. L., & Pintrich, P. R. (1996). The relationship between goal
orientation and students’ motivational beliefs and self-regulated learning. Learning and Individual Differences, 8, 211-238.
Wolters, C. A. (1999). The relationship between high school students’ motivational regulation and their use of learning strategies, effort, and classroom performance. Learning and Individual Differences, 11, 281-299. 231
Yetkin, İ. E. (2006). The role of classroom context in student self-regulation learning: an exploratory case study in a sixth-grade mathamatics classroom.
Zimmerman, B. & Martinez-Pons, M. (1992). Perceptions of efficacy and strategy use inself-regulated learning. In D.H. Schunk & J. Meece (Eds.), Student perceptions inthe classroom: Causes and consequences (pp. 185-207). Hillsdale, NJ: Erlbaum.