مقایسۀ اثربخشی تدریس مبتنی بر نظریّۀ طرح‌واره و روش سنتی در درس زبان انگلیسی سال اول دبیرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ اثربخشی تدریس مبتنی بر نظریۀ طرح‌واره و روش سنتی در درس زبان انگلیسی انجام گرفت. جامعۀ آماری این پژوهش عبارت بود از کلیۀ دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان منطقۀ 5 شهر تهران که در سال تحصیلی 1386- 1385 مشغول به‌تحصیل بوده‌اند. به‌منظور انتخاب نمونۀ آماری پژوهش، یک دبیرستان از بین نوزده دبیرستان دخترانۀ منطقۀ 5 شهر تهران به‌صورت تصادفی انتخاب شد. دبیرستان انتخاب شده شامل دو کلاس سال اول بود که مجموع دانش‌آموزان این دو کلاس (56 نفر) نمونۀ آماری پژوهش حاضر را تشکیل می‌دادند. با توجه به آزمایشی بودن روش پژوهش، ابتدا از دانش‌آموزان دو کلاس، یک پیش‌آزمون از درس دوم کتاب زبان انگلیسی سال اول دبیرستان به‌عمل آمد. تحلیل آماری، تفاوت معناداری را بین نمرات دانش‌آموزان دو کلاس نشان نداد. لذا، به‌صورت تصادفی، یک کلاس به‌عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگر به‌عنوان گروه گواه انتخاب شدند. سپس، به گروه آزمایش براساس نظریۀ طرح‌واره و گروه گواه به‌روش سنتی، درس دوم کتاب زبان انگلیسی سال اول دبیرستان تدریس شد. در پایان تدریس، از دانش‌آموزان هر دو گروه، پس‌آزمون یکسانی گرفته شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات پس‌آزمون دو گروه آزمایش و گواه در سطح 05/0a= تفاوت معناداری وجود داشت. دانش‌آموزانی که براساس نظریه‌ی طرح‌واره آموزش دیده بودند، در مقایسه با دانش‌آموزانی که به‌روش سنتی آموزش دیده بودند، در پس‌آزمون، نمرات بالاتری کسب کردند. این نتایج می‌تواند کاربردهایی برای تدریس و یادگیری اثربخش داشته باشد که در مقالۀ حاضر به آن پرداخته می‏شود.

کلیدواژه‌ها


بدیع، کامبیز. (1374). شبکه طرح‌واره‌ای مفهومی: ابزاری در فهم زبان. مجموعه مقالات سومین کنفرانس زبان شناسی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، صص 88-83.
پارسونز، آر. دی، هینسون.، اس. ال؛ ساردو- براون، دی.، (2001). روان‌شناسی تربیتی: تحقیق، تدریس، یادگیری. ترجمۀ حسن اسدزاده و حسین اسکندری (1385). تهران: عابد.
حاجی اربابی، فاطمه (1384). مقایسه اثربخشی آموزش براساس رویکرد سکوسازی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال چهارم ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 84-383. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبائی.
شمشادی، آزیتا (1380). یادگیری زبان دوم و نظریۀ طرح‌واره‌های ذهنی. دانشور،36، 115– 105.
 
 
Anderson, R. C. (1977). The notion of schemata and the educational enterprise in schooling and Acquisition of knowledge. R. J. Spiro and W.E Montagoe (Eds) Hilldsdale Erlbaum. pp. 415-432.
Carrell, P. L. (1987). Calture-Specific schemata in comprehension. TESOL Quarterly: 21. pp. 34-47
Carrell, P. L and Easterhold, J. C. (1983). schema theory and ESL reading pedagogy. TESOL Quarterly: 17. pp. 253-273.
Eskey, E. D. (1984). Schema Theory and ESL reading classroom implications and applicants. Modern language Journal. Vol. 68. pp. 232-243.
Grib, A. (1984). Evidence of formal schema in second language comprehension. Language learning. Vol. 34. pp. 87-112.
Hudson, T. (1982). The effect of induced schemata on the short circuit in reading non-decoding factors in L2 reading performance. Language learning. Vol. 32. pp. 12-31.
Khadivi Nia, M. (1994). The effects of activating schemata on reading comprehension. Unpublished master's thesis, Allameh Tabatabae' University.
Khodadady, E. (1997). Schemata theory and multiple choice item tests measuring reading comprehension. Unpulished Doctoral Dissertation , Alzahra University.
Nafar, A. (2002). The effect of textual annotations and content schemata an ELT and ESP reading comprehension. Unpublished master's thesis, Tarbiat Moalem University.
Shirazi, M. (1995). The effects of prereading Strategies on reading comprehension of Iranian ESP readers. Unpublished master's thesis, Allameh Tabatabaee University.
Torabi, R. (1994). The effect of Question-Answer prereading technique on the student's level of reading comprehension. Unpublished master's thesis, Isfahan University.