دوره و شماره: دوره 11، شماره 36، تابستان 1394 
2. بررسی ماهیت و شیوع قلدری در مدارس راهنمایی روستاهای شهرستان زنجان

صفحه 17-38

محمد علی مظاهری تهرانی؛ اسماعیل شیری؛ مصطفی ولی پور


5. تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید

صفحه 79-110

داریوش نوروزی؛ محمد رضا وحدانی اسدی؛ زهرا روحانی؛ معصومه جمشید زاده کیاسرایی


11. اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

صفحه 213-221

مهشید جاه‌طلب ضیابری؛ حسن احدی؛ محسن مشکبید حقیقی