اثرات مستقیم و غیرمستقیم کیفیت رابطه والدین (پدر و مادر)، انگیزه پیشرفت و انگیزه تحصیلی بر عزت‌نفس دانش آموزان

محمدرضا فرشاد؛ حسین سلیمی بجستانی؛ کوروش اسماعیلی؛ یوسف حبیبی

دوره 11، شماره 36 ، تیر 1394، صفحه 1-16

چکیده
  عزت‌ نفس یکی از مباحث مهم روان‌شناختی و روان‌درمانی هست و عوامل زیادی از قبیل کیفیت روابط والدین و انگیزه پیشرفت در آن تأثیر می‌گذارند. هدف این پژوهش بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم کیفیت روابط والدین (پدر و مادر)، انگیزه پیشرفت و انگیزه تحصیلی بر عزت‌نفس دانش آموزان هست. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی در پایه ...  بیشتر

بررسی ماهیت و شیوع قلدری در مدارس راهنمایی روستاهای شهرستان زنجان

محمد علی مظاهری تهرانی؛ اسماعیل شیری؛ مصطفی ولی پور

دوره 11، شماره 36 ، تیر 1394، صفحه 17-38

چکیده
  تحقیقات تا به امروز حاکی از وقوع قلدری در هر مدرسه ای با درجات و شدت‌های متفاوت است که باعث آسیب جسمی و روان‌شناختی فرد قلدری کننده و قربانی می‌شود؛ لذا هدف این پژوهش بررسی شیوع قلدری در مدارس راهنمایی روستاهای شهرستان زنجان می‌باشد. نمونه این پژوهش به وسیله روش نمونه گیری در دسترس از 4 مدرسه انتخاب گردید و با استفاده از پرسشنامه ...  بیشتر

تأثیر گرایش‌ها آسیب‌زای عاطفی با جنس مخالف در پسران بر عملکرد تحصیلی آن‌ها

شهرام رنجدوست

دوره 11، شماره 36 ، تیر 1394، صفحه 39-58

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر گرایش‌ها آسیب‌زای عاطفی دانش‌آموزان پسر (پایه‌ی اول دبیرستان) با جنس مخالف برافت تحصیلی آن‌ها هست. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان پایه‌ی اول دبیرستان‌های پسر شهر مرند در سال 93- 1392 است که از این جامعه آماری تعداد 60 نفر (30 نفر بدون گرایش عاطفی و 30 نفر دارای گرایش عاطفی) به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب ...  بیشتر

بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و انواع جهت‌گیری هدف با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

علی دلاور؛ نیلوفر اسماعیلی؛ صبا حسنوندی؛ باقر حسنوند

دوره 11، شماره 36 ، تیر 1394، صفحه 59-78

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی و شناسایی سهم هر یک از متغیر­های انواع جهت­گیری هدف و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در پیش­بینی پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان بود. پژوهش حاضر از نوع مقطعی بوده و رویکرد توصیفی از نوع همبستگی هست. جامعه­ی آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه­ی دانش­آموزان سال اول دبیرستان­های پسرانه و دخترانه در شهر ...  بیشتر

تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مقیاس انگیزش وظایف شغلی اساتید

داریوش نوروزی؛ محمد رضا وحدانی اسدی؛ زهرا روحانی؛ معصومه جمشید زاده کیاسرایی

دوره 11، شماره 36 ، تیر 1394، صفحه 79-110

چکیده
  پیشرفت و توسعه جوامع در گروه نوع و چگونگی فعالیت هایی است که در دانشگاه ها انجام می شود. اساتید  نقش اساسی در پیشرفت دانشگاه ها و در نهایت توسعه و پیشرفت جوامع دارند. مطالعه انگیزش اساتید ، چرایی رفتار و عوامل مؤثر بر آن می تواند بر ارتقاء عملکرد و پیشرفت نظام آموزشی بسیار اثر گذار باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی مقیاس انگیزش ...  بیشتر

اثربخشی مداخلات چندبعدی انگیزشی- شناختی بر ارزش تکلیف، جهت‌گیری هدف تبحری و خودکارآمدی تحصیلی

مهری اخلاقی؛ سیاوش طالع پسند

دوره 11، شماره 36 ، تیر 1394، صفحه 111-129

چکیده
   پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخلات چند بعدی انگیز شی- شناختی بر ارزش تکلیف، جهت گیری هدف تبحری و خودکار آمدی تحصیلی صورت پذیرفته است. روش این پژوهش شبه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه اول روزانه در شهر سمنان در سال تحصیلی 94-93 بودند. تعداد 34 نفر از دانش آموزان با استفاده از شیوه نمونه گیری ...  بیشتر

هوش سازمانی، عامل رشد سازمان یادگیرنده

حمید فاتحی؛ حمید رحیمیان

دوره 11، شماره 36 ، تیر 1394، صفحه 131-149

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف مطالعه نقش هوش سازمانی برای پیش بردن دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران، به‌سوی ویژگی‌های یک سازمان یادگیرنده انجام شد. این جستار توصیفی ازنظر هدف کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان دانشگاه شهید عباسپور بالغ‌بر 180 نفر در سال تحصیلی 93-92 حجم نمونه طبقه‌ای نسبتی، 123 نفر بوده است. ...  بیشتر

اثربخشی برنامة آموزشی مبتنی بر نظریة گاردنر بر عملکرد هوش‌های چندگانه دانش‌آموزان

سالار فرامرزی؛ حسین زارع؛ اعظم فتوت

دوره 11، شماره 36 ، تیر 1394، صفحه 151-177

چکیده
  هدف از انجام پژوهش بررسی اثربخشی برنامة آموزشی مبتنی بر نظریة گاردنر بر عملکرد هوش­های چندگانه دانش­آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی و از طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده گردید. بدین منظور از بین دانش­آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 90-91 تعداد 30 نفر با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

بررسی تأثیر استفاده از چندرسانه‌ای آموزشی بر میزان یادگیری و انگیزه پیشرفت در درس فیزیولوژی

محمد زارع؛ جواد مهربان؛ راحله ساریخانی

دوره 11، شماره 36 ، تیر 1394، صفحه 179-190

چکیده
  هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر استفاده از چندرسانه‌ای آموزشی بر میزان یادگیری و انگیزه پیشرفت در درس فیزیولوژی رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی همدان بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانشجویان رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی همدان بودند. به‌منظور انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. تعداد حجم نمونه 40 نفر بود که ...  بیشتر

بررسی نقاط قوت طرح ارزشیابی توصیفی

کریم سواری

دوره 11، شماره 36 ، تیر 1394، صفحه 191-211

چکیده
  طراحی و اجرای طرح ارزشیابی توصیفی یکی از تحولات اساسی سال‌های اخیر در آموزش‌و پرورش مقطع ابتدایی، بود که نسبت به ‌نظام سنتی از مقبولیت بیشتری برخوردار است و لذا در تحقیق حاضر دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی پیرامون نقاط قوت طرح یادشده مورد بررسی قرار گرفت. معلمان رسمی مقطع ابتدایی آمورش و پرورش ناحیه یک و سه اهواز جامعه آماری تحقیق ...  بیشتر

اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

مهشید جاه‌طلب ضیابری؛ حسن احدی؛ محسن مشکبید حقیقی

دوره 11، شماره 36 ، تیر 1394، صفحه 213-221

چکیده
  پژوهش حاضرباهدف بررسی اثربخشی آموزش فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ انجام‌شده است.طرح پژوهش،شبه آزمایشی و در دو گروه آزمایش ویک گروه گواه با پیش­آزمون-پس­آزمون صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه هفتم منطقه 2 شهرتهران در سال تحصیلی 94-1393بود و به کمک نمونه آماری شامل 54 نفر که از این تعداد به‌تصادف، 18 نفر درگروه ...  بیشتر