نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران

3 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف از انجام پژوهش بررسی اثربخشی برنامة آموزشی مبتنی بر نظریة گاردنر بر عملکرد هوش­های چندگانه دانش­آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی و از طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده گردید. بدین منظور از بین دانش­آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 90-91 تعداد 30 نفر با روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب و به‌تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر که روایی و اعتبار آن نیز مورد تأیید قرارگرفته است، استفاده شد. داده­های به‌دست‌آمده با روش آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که برنامه آموزشی مبتنی بر نظریة گاردنر بر میزان نمرات هوش تجسمی – فضایی، هوش کلامی- زبانی، هوش موسیقایی- موزون، هوش جنبشی- بدنی، هوش درون فردی به‌جز هوش برون فردی و هوش منطقی-ریاضی، دانش­آموزان شرکت‌کننده در پس‌آزمون گروه آزمایشی تأثیر مثبت داشته است (01/0P<)؛ بنابراین می­توان نتیجه گرفت که برنامه آموزشی مبتنی بر نظریة گاردنر می­تواند به‌عنوان یک روش مداخله­ای مفید، جهت افزایش مهارت‌های هوشی دانش­آموزان مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها