نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، ملایر، ایران.

2 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر استفاده از چندرسانه‌ای آموزشی بر میزان یادگیری و انگیزه پیشرفت در درس فیزیولوژی رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی همدان بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانشجویان رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی همدان بودند. به‌منظور انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. تعداد حجم نمونه 40 نفر بود که در دو کلاس 20 نفره حضور داشتند. در این پژوهش از طرح پیش‌آزمون-‌‌پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. ابزار مورداستفاده در این پژوهش شامل آزمون‌های یادگیری محقق ساخته (دارای پایایی پیش‌آزمون یادگیری 90/؛ و پس‌آزمون یادگیری 88/.)، چندرسانه‌ای محقق ساخته (با پایایی 83/0) و پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمانس بود.یافته‌های این پژوهش نشان داد که 1- میزان یادگیری دانشجویانی که درس فیزیولوژی را به شیوه چندرسانه‌ای آموزشی، آموزش‌دیده بودند نسبت به دانشجویانی که درس فیزیولوژی را به‌صورت سنتی آموزش‌دیده بودند، بیشتر است. 2- میزان انگیزه پیشرفت دانشجویان در دو گروه از لحاظ آماری تفاوت معناداری با یکدیگر نداشت. با توجه به تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر یاد‌‌گیری دانشجویان، به نظر می‌رسد که استفاده از این شیوه آموزشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی مفید است

کلیدواژه‌ها