نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مشاوره توانبخشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران،

2 استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، روانسنجی،گروه روانسنجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 کارشناسی ارشد، مشاوره توانبخشی، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

عزت‌ نفس یکی از مباحث مهم روان‌شناختی و روان‌درمانی هست و عوامل زیادی از قبیل کیفیت روابط والدین و انگیزه پیشرفت در آن تأثیر می‌گذارند. هدف این پژوهش بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم کیفیت روابط والدین (پدر و مادر)، انگیزه پیشرفت و انگیزه تحصیلی بر عزت‌نفس دانش آموزان هست. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی در پایه ششم شهر تهران در سال 1393 بودند که تعداد 247 نفر از دانش آموزان شهرستان شهریار تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. نتایج نشان داد که کیفیت زندگی والدین و انگیزه پیشرفت و همچنین انگیزه تحصیلی به‌عنوان متغیر میانجی بر عزت‌نفس دانش آموزان تأثیر داشته است (01/0> p). با توجه به یافته‌های این پژوهش می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که کیفیت روابط والدین و انگیزه پیشرفت و همچنین داشتن انگیزه تحصیلی باعث افزایش عزت‌نفس دانش آموزان شده و به‌طورکلی مدل پژوهش تأیید می شود.

کلیدواژه‌ها