نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی و دانشیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه پیام نور

چکیده

طراحی و اجرای طرح ارزشیابی توصیفی یکی از تحولات اساسی سال‌های اخیر در آموزش‌و پرورش مقطع ابتدایی، بود که نسبت به ‌نظام سنتی از مقبولیت بیشتری برخوردار است و لذا در تحقیق حاضر دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی پیرامون نقاط قوت طرح یادشده مورد بررسی قرار گرفت. معلمان رسمی مقطع ابتدایی آمورش و پرورش ناحیه یک و سه اهواز جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده‌اند که 190 نفر آنان (66 مرد و 124 زن) به‌صورت تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه محقق ساخته به دست آمد. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که از نظر معلمان ابتدایی شهر اهواز نقاط قوت طرح ارزشیابی توصیفی عبارت‌اند از تثبیت یادگیری (12 ماده)، امکان ارزشیابی آموزشی همزمان چند نفر (8 ماده) و کاهش اضطراب امتحان (5 ضعف). از پیامدهای طرح ارزشیابی توصیفی تثبیت یادگیری، امکان ارزشیابی آموزشی همزمان چند نفر و کاهش اضطراب امتحان است.

کلیدواژه‌ها