نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (علوم تحقیقات گیلان)(نویسنده مسئول)

2 استاد روانشناسی عمومی دانشگاه علامه طباطبائی و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 مربی روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

پژوهش حاضرباهدف بررسی اثربخشی آموزش فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ انجام‌شده است.طرح پژوهش،شبه آزمایشی و در دو گروه آزمایش ویک گروه گواه با پیش­آزمون-پس­آزمون صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه هفتم منطقه 2 شهرتهران در سال تحصیلی 94-1393بود و به کمک نمونه آماری شامل 54 نفر که از این تعداد به‌تصادف، 18 نفر درگروه آزمایش فراشناخت، 18 نفر درگروه آزمایش خلاقیت و 18 نفردرگروه کنترل جایگزین شدندو پیش‌آزمون سنجش خودپنداری تحصیلی دلاور برای گروه­ها اجرا و سپس 10 جلسه 70 دقیقه­ای گروه آزمایش اول با روش بسته آموزشی برگرفته از روش TREE(مدل سکستون و همکاران) و گروه آزمایش دوم با روش بسته­های آموزش خلاقیت محقق ساخته برگرفته از اصول تورنس و ویلیامز و گروه کنترل با روش متداول آموزش دیدند.جهت بررسی افزایش خود پنداره تحصیلی پس‌آزمون استفاده شد­و داده­هابا استفاده ازآزمون­های آماری موردنیازازجمله تحلیل کوواریانس موردتجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته­­ها نشان داد دانش‌آموزانی که از آموزش­های فراشناختی و خلاقیت برخوردار بودندنسبت به دانش‌آموزانی که به روش متداول آموزش دیدند به‌صورت معناداری خود پنداره تحصیلی­شان افزایش‌یافته است؛و راهکار­های مناسب جهت ارتقاء خودپنداری تحصیلی پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها