کلیدواژه‌ها = اضطراب امتحان
تعداد مقالات: 11
4. اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر اضطراب امتحان و نگرش نسبت به مدرسه در دانش آموزان پایة یازدهم

دوره 14، شماره 50، زمستان 1397، صفحه 25-54

10.22054/jep.2019.37836.2504

فاطمه خرمی؛ علی اکبر سیف؛ علیرضا کیامنش؛ فریبرز درتاج


5. الگوی تحلیل مسیر روابط بین راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان با یادگیری ریاضی دانش آموزان متوسطه

دوره 13، شماره 45، پاییز 1396، صفحه 163-181

10.22054/jep.2017.8149

محمد مهدی بابایی منقاری؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی خالق خواه


7. تأثیر به کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر اضطراب امتحان و عزت نفس دانشجویان

دوره 10، شماره 32، تابستان 1393، صفحه 95-114

مهدی بدلی؛ فرهاد سراجی؛ جواد مهربان؛ شهین زیبا پرچم


10. اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر کاهش اضطراب امتحان

دوره 4، شماره 13، پاییز 1387، صفحه 72-88

مریم خاکسار؛ دکتر علی اکبر سیف