مقایسه ویژگی‏های شخصیتی و شیوه‏های یادگیری در دانشجویان علوم‏پایه، فنی و مهندسی و علوم‏انسانی دانشگاه‏های آزاد اسلامی استان مازندران

ارسلان خان محمدی؛ دکتر علی محمد صفانیا؛ مهدی پورابراهیم

دوره 6، شماره 16 ، فروردین 1389، صفحه 1-20

چکیده
  هدف از این پژوهش مقایسه صفات شخصیتی و شیوه‏های یادگیری در بین رشته‏های علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران بوده است. روش پژوهش از نوع علی- مقایسه ای. 445 دانشجو از دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران به‏طور تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه پنج عامل شخصیتی تجدید نظر شده نئو و سبک‏های یادگیری کلب ...  بیشتر

بررسی تربیت سیاسی در برنامه درسی رسمی دوره ابتدایی

سید عباس رضوی؛ دکتر حسن ملکی؛ دکتر عباس عباس‌پور؛ دکتر صغری ابراهیمی قوام

دوره 6، شماره 16 ، فروردین 1389، صفحه 20-66

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی وضعیت تربیت سیاسی در برنامه درسی فعلی یا رسمی دوره ابتدایی انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است که برای انجام آن از تحلیل محتوای کیفی و سندکاوی استفاده شده است. بدین منظور راهنمای برنامه درسی تعلیمات اجتماعی، فارسی و تعلیم و تربیت‏اسلامی (هدیه‌های آسمان) مورد بررسی قرار گرفته و کتاب‏های مربوطه به صورت ...  بیشتر

تأثیر اصول و فلسفه تربیت بدنی بر تغییر اولویت فلسفه آموزشی ایده الیسم به رئالیسم

دکتر علی‌محمد صفانیا؛ فاطمه قربانعلی‌زاده قاضیانی؛ سید مرتضی طیبی

دوره 6، شماره 16 ، فروردین 1389، صفحه 60-78

چکیده
  هدف: فلسفه عنصری اساسی در فرآیندهای آموزشی محسوب می‏شود، بطوری‏که بدون داشتن پایه‏ها و تفکرات فلسفی نمی‏توان به دنبال اهداف و تعیین روش‏های اجرایی و ارزشیابی نتایج بود. از این رو، هدف از این تحقیق، بررسی اثر آموزش اصول و فلسفه تربیت‌بدنی بر اولویت فلسفه آموزشی و همچنین بر فلسفه‌های آموزشی دانشجویان دختر و پسر گرایش مدیریت ...  بیشتر

یادیارها در تدریس کلمات انگلیسی

حسین اسکندری؛ دکتر داریوش نوروزی

دوره 6، شماره 16 ، فروردین 1389، صفحه 79-104

چکیده
  امروزه حدود یک هفتم مردم دنیا به زبان انگلیسی سخن می‌گویند و شمار زیادی آن را به عنوان زبان دوم یا زبان خارجی می‌آموزند. این زبان امروزه به عنوان یک زبان بین المللی، از لحاظ علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. از این‏رو بسیاری از نظام‌های آموزش رسمی، آموزش این زبان را در برنامه درسی خود گنجانده‌اند. در ...  بیشتر

تأثیر تجربه کار با رایانه و تناسب تکلیف- فناوری بر پذیرش فناوری رایانه: چشم‏اندازهای جدید روان‏شناسی اجتماعی

محمد احمدی ده قطب الدینی؛ عظیم محمدخانی؛ محمد مشکانی

دوره 6، شماره 16 ، فروردین 1389، صفحه 104-130

چکیده
  زمینه: پذیرش و کاربرد فناوری‏های‏مختلف در محیط‏های‏آموزشی، دامنه وسیعی از تحقیقات را به خود اختصاص داده است. سؤال‏های مهمی که در این زمینه مطرح می‏شود این است که کاربران، فناوری را چگونه تصور‏می‏کنند؟ و عواملی‏که منجر به عدم ‏استفاده از فناوری‏می‏شود، کدامند؟ هدف: این مطالعه با هدف بررسی تأثیر تجربه کار با رایانه ...  بیشتر

آزمون مدل علی رابطه بین سبک‏های فرزند پروری، سبک‏های هویت و تعهد هویت در نوجوانان

محمود خباز؛ دکتر اسماعیل سعدی پور؛ دکتر نورعلی فرخی

دوره 6، شماره 16 ، فروردین 1389، صفحه 128-148

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی رابطه بین متغیرهای سبک‏های فرزند پروری مادر، سبک‏های هویت و تعهد در اواسط نوجوانی و نیز ارزیابی مدل علی پیشنهادی بین این متغیرها (برزونسکی، 2004) بود. روش: 415 نفر (238 دختر، 187پسر) از دانش آموزان سال سوم دبیرستان منطقه 2 شهر تهران از طریق نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای انتخاب شدند. داده‏ها با استفاده از پرسشنامه‏های ...  بیشتر

مقایسه میزان سلامت روان، انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانش‏آموزان دارای اختلال نارسایی‏توجه/بیش‏فعالی و دانش‏آموزان عادی

دکتر ابوالقاسم یعقوبی؛ دکتر حمید علیزاده؛ فرزانه مرادی امین

دوره 6، شماره 16 ، فروردین 1389، صفحه 145-168

چکیده
  پـژوهش‏حاضـر بــا هدف مطالعـه مقایسه میزان سلامـت‏ روان، انگیـزه پیشرفت و عملکـرد‏ تحصیلی در دانش‏آموزان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش‏فعالی و دانش‏آموزان عادی پایه ‏اول‏راهنمایی انجام شده‏است. در این پژوهش نمونه ای با حجم 60 دانش‏آموز با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چند مرحلـه‏ای انتخاب از بین دانش‏آموزان پایه ...  بیشتر