دوره و شماره: دوره 6، شماره 18، پاییز 1389، صفحه 1-180 
3. نقش مؤلفه‏های انتظار- ارزش بر پیشرفت شیمی دانش‏آموزان

صفحه 40-73

فخری‏السادت حسینی؛ سیاوش طالع‏پسند؛ ایمان ا... بیگدلی