نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه غلامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

چکیده

این تحقیق با هدف مقایسه اثرات آموزش راهبرد شناختی و فراشناختی بر میزان استفاده از فناوری‏اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان بیمه‏مرکزی ایران انجام گرفت. فرضیه‏های تحقیق عبارتست از آموزش راهبردهای شناختی در استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر بخش است و آموزش راهبردهای فراشناختی در استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات اثربخش است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان زن و مرد بیمه مرکزی ایران بود. نمونه این پژوهش شامل 60 نفر بود که از طریق روش نمونه‏گیری تصادفی ساده در سه گروه شناختی، فراشناختی وکنترل قرار گرفتند. در این پژوهش از طرح شبه آزمایشی پیش آزمون– پس آزمون چند گروهی استفاده شد. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق را یک آزمون محقق ساخته از مهارت‏های هفت گانه ICDL تشکیل داده بود. ابتدا ازهر سه گروه پیش آزمون گرفته شد، بعد از آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی به گروه‏های شناختی و فراشناختی، مجدداً از هر سه گروه پس آزمون به عمل آمد. تجزیه و تحلیل آماری از طریق تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس یک طرفه انجام شد. نتایج یافته‏های پژوهش با توجه به اهداف و فرضیه‏ها نشان داد که آموزش راهبردهای شناختی بر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان مؤثر است، آموزش راهبردهای فراشناختی بر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان مؤثر نیست.

کلیدواژه‌ها

اوتارخانی، علی. (1379) . بررسی تأثیر فناوری‏های اطلاعات و سیستم‏های اطلاعاتی بر ساختار سازمانی. دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی.
حاصلی مفرد، نوش آفرین. (1384)، بررسی دانش، نگرش و عملکرد دانش‏آموزان دختر و معلمان زن دوره متوسطه شهر تهران در مورد فناوری اطلاعات در اوقات فراغت. دانشگاه شهید بهشتی تهران.
حداد، وادی، دراکسلر، الکساندرا .(1384). قابلیت‏های فناوری برای نوسازی آموزش، سرکار آرانی، محمدرضا، مقدم، علیرضا، تهران، نشر نی.
دلاور، علی. (1384). مبانی روش تحقیق در روان‏شناسی وعلوم تربیتی، تهران .نشر رشد.
سیف، علی اکبر. (1385). روان‏شناسی پرورشی (روان‏شناسی آموزش و یادگیری)‌. تهران، انتشارات آگاه.
منابع انگلیسی
Kruch, S. E., Maher, J. & Barkhi, R. (2003 ). A framework for cognitive skill acquisition and spreadsheet training in end-users. Advanced topics in end-user computing . vol,2.
Luca, J. & Mcmahan, M. (2004). Promoting metacognition through negotiated assessment. Procaading ascilite conference, edited Cowan university. Australia.
Michael, W., Eysenck, S. G., & Nnicky, H. (2001) Principles of cognitive psychology). By psychology press ltd. Tailor & francis Subject: