دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، زمستان 1389، صفحه 1-149