نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد علوم تربیتی

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی و تحلیل سرفصل‏ها، مباحث و برنامه‏های آموزش مربیان پیش‏دبستان در کشور‏های ایران، استرالیا، کانادا و بریتانیا و همچنین شناخت شرایط آموزش مربیان مراکز پیش‏دبستانی در کشورهای مورد مطالعه و مقایسه‏ی آنها با یکدیگر بود که با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق برای این پژوهش از روش‏تحقیق توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مقایسه‏ای بر‏اساس روش «جرج بردی» استفاده شده است. داده‏های تحقیق از طریق مطالعه‏ی کتب و بررسی اسناد و مدارک جمع‏آوری شده است. نتایج تحقیق بر‏اساس سؤال‏های پژوهش بیان می‏نماید که آموزش ضمن‏خدمت مربیان پیش‏دبستان در کشورهای مورد مطالعه دارای سرفصل‏های مرتبط با روان‏شناسی‏کودک، اصول برنامه‏های آموزش و پرورش پیش‏دبستان، کاردستی و هنرهای نمایشی، آشنایی با مفاهیم ریاضی، علوم، اجتماعی، حقوق کودک، روان‏شناسی بازی، خلاقیت، سرود و کار با کودک می‏باشد که این آموزش‏ها در زمان‏های مختلف با دوره‏های متفاوت زمانی اجرا می‏گردد. دوره‏های‏آموزشی برای مربیان پیش ‏دبستان در چهار کشور مورد مطالعه به دو صورت بلند‏مدت از طریق دانشگاه‏ها و یا کوتاه‏مدت از طریق برخی مؤسسات و یا مراکز ذی‏ربط انجام می‏گردد. آموزش پیش از خدمت برای مربیان‏پیش‏دبستان در تمامی این‏کشورها شامل مباحث‏تئوری و عملی‏مانند روان‏شناسی، آموزش و پرورش پیش‏دبستان، مراحل رشد، نوع‏رفتار با کودک، روان‏شناسی‏کودک، نیازهای کودک، ویژگی‏های مربوط به کودک و خانواده و کارورزی می‏باشد. تفاوت آموزش‏های پیش‏از خدمت این کشورها تنها در عناوین برخی از دروس است. در ایران میزان ساعت دوره‏های کوتاه مدت از 42 ساعت تا 360 ساعت متغیر می‏باشد. در کشور استرالیا آموزش ضمن‏خدمت طی 12 واحد درسی و هرواحد 12 ساعت ارائه‏می‏گردد. در‏ کانادا دوره‏ی‏آموزش ضمن خدمت 5 تا 10 روز در سال می‏باشد و در بریتانیا آموزش ضمن خدمت 16 ساعت در هفته است. در هیچ یک از مراکز پیش‏دبستان در ایران داشتن مدرک عدم سوء پیشینه الزامی نمی‏باشد اما در سایر کشورهای مورد مطالعه این امر ضروری می‏باشد.

کلیدواژه‌ها

آقازاده، احمد. (1382). روش شناسی و تاریخ تحول دانش آموزش و پرورش تطبیقی و بین الملل. تهران: انتشارات نسل نیکان.
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی دفتر تحقیقات و برنامه ریزی و تألیف کتب درسی. کتاب روش و محتوای آموزشی در مراکز آموزشی قبل از دبستان. جلد اول، سال 1366.
مفیدی، فرخنده. (1372). شناخت آموزش و پرورش پیش از دبستان و اثرات آن در دنیای کودکان امروز. فصلنامه ی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت (دوره جدید شماره 1و2 صص 92-82).
مفیدی، فرخنده. (1378). عملکرد مربی،بازتاب واقعی مراکز پیش دبستانی.از سری مقالات اولین کنگره علمی پیش دبستانی، انتشارات یونیسف (1380).
مفیدی، فرخنده. ( 1383). آموزش و پرورش دبستانی وپیش دبستانی. تهران: دانشگاه پیام نور.
مفیدی، فرخنده. (1384). مدیریت مراکز پیش دبستانی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 
سایت نظام آموزشی ایران
http://www.iranculture.org/research/edupol/countries.php?c=Iran
سایت وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
http://www.uswr.ac.ir/preschool/faaliyat1.htm
 
منابع انگلیسی
Boyd, B. (1993). Transforming teacher staff development. Education information .
Robitaille, D. f. & et. al. (1993). Curriculum frameworks for mathematics and science. Vancouver : pacific education .press