تأثیر اصول و فلسفه تربیت بدنی بر تغییر اولویت فلسفه آموزشی ایده الیسم به رئالیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

چکیده

هدف: فلسفه عنصری اساسی در فرآیندهای آموزشی محسوب می‏شود، بطوری‏که بدون داشتن پایه‏ها و تفکرات فلسفی نمی‏توان به دنبال اهداف و تعیین روش‏های اجرایی و ارزشیابی نتایج بود. از این رو، هدف از این تحقیق، بررسی اثر آموزش اصول و فلسفه تربیت‌بدنی بر اولویت فلسفه آموزشی و همچنین بر فلسفه‌های آموزشی دانشجویان دختر و پسر گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی بود.
روش: روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی بوده که به شکل طرح آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد و جمع‏آوری اطلاعات به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه انجام گرفت، بدین منظور تعداد 51 دانشجوی دختر و پسر رشته کارشناسی ناپیوسته تربیت‌بدنی با گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی از دانشگاه شمال آمل که در سال تحصیلی 88-1387 در ترم یک مشغول به تحصیل بودند، در این تحقیق شرکت کردند؛ و قبل و پس از 16 جلسه تشکیل کلاس اصول و فلسفه تربیت‌بدنی، توسط پرسشنامه «پیش‌فرض‌های اولویت‌ فلسفی»  ارزیابی شدند.
نتایج: قبل از برگزاری کلاس آموزشی، دانشجویان به طور معنی‌داری دارای اولویت فلسفه آموزشی اصالت‌ ذهن بودند؛ ولی پس از آن، اولویت فلسفه آموزشی ایشان به طور معنی‌داری به واقع‌گرایی تغییر نمود. میزان پذیرش فلسفه‌های آموزشی از جانب دانشجویان در مؤلفه‏های جاودان‌گرایی، اصالت‌ذهن و واقع‌گرایی پس از 16 جلسه کلاس آموزشی اصول و فلسفه تربیت‌بدنی در مقایسه با قبل آن افزایش معنی‌داری یافت.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از افزایش میزان علاقه‌مندی دانشجویان به اصول آموزشی مطرح‌شده از جانب مکاتب فلسفی واقع‌گرایی، اصالت‌ذهن و جاودان‌گرایی، در اثر برگزاری کلاس‌های آموزشی اصول و فلسفه تربیت‌بدنی است.

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی
آذرفر، فاطمه. (1380). تیپ‌شناسی فلسفی ذهن مدیران و تأثیر آن بر اثربخشی به تفکیک در ابعاد سیستم‌های حقوقی، حقیقی و باز دبیرستان‌های دخترانه شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
امیرتاش، علی‌محمد. (شهریور 1383). پنج فلسفه پایه آموزشی. جزوه درسی دانشگاه تربیت‌معلم، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی.
حسینی، سید عماد؛ قربانعلی‌زاده قاضیانی، فاطمه؛ طیبی، سید مرتضی. (تابستان 1385). اصول‌و‌مبانی تربیت‌بدنی و مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی. آمل: انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری شمال‌پایدار- دانشگاه شمال. چاپ اول.
خالدان، اصغر و آبکار، علیرضا. بررسی میزان ذهنیت فلسفی مربیان ورزش و رابطه آن با برخی از مشخصات فردی. (بهار و تابستان 1384). نشریه پژوهشنامه علوم ورزشی. سال اول، شماره اول، ص‌ص 15-1.
رضوی، سید محمد حسین. (1384). اصول و مبانی تربیت‌بدنی. آمل: انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری شمال‌پایدار- دانشگاه شمال. چاپ اول.
شریعتمداری، علی. (1364). فلسفه (مسائل فلسفی، مکتب‌های فلسفی، مبانی علوم). انتشارات فوق‌برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، چاپ چهارم.
مظفری، سید امیر احمد و پورسلطانی زرندی، حسین. (زمستان 1386). اصول و فلسفه تربیت‌بدنی. انتشارات بامداد کتاب، تهران: چاپ دوم.
نقیب‌زاده، میرحسین. (1380). نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش. چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات طهوری.
نورایی، طهمورث؛ امیرتاش، علی‌محمد؛ تندنویس، فریدون و بهرنگی، محمدرضا. (تابستان 1387). ارتباط بین فلسفه آموزشی مدیران و جو سازمانی در دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت‌بدنی. پژوهش در علوم ورزشی، شماره 19، ص‌ص 69-55.
وست، دبورا. آ؛ بوچر، چارلز. آ. (2004، چاپ سیزدهم). مبانی تربیت‌بدنی و ورزش. ترجمه احمد آزاد (1383). تهران: انتشارات دانش افروز. چاپ چهارم.
همتی‌نژاد، مهرعلی، طیبی، سید مرتضی؛ قربانعلی‌زاده قاضیانی، فاطمه. (1388). آمار غیرپارامتریک در تربیت‌بدنی و علوم ورزشی به همراه آموزش گام‌به‌گام در SPSS. رشت: انتشارات وارسته. چاپ اول.
منابع انگلیسی
Erkilic, T. A. (2008). Importance of Educational Philosophy in Teacher Training for Educational Sustainable Development. Middle-East Journal of Scientific Research. 3(1): 1-8.
Laban, R. (1966). The mastery of movement. Macdonald & Evance.2nd edition.
Livingston, M. J; McClain, B. R & DeSpain, B. C. (1995). Assessing the Consistency Between Teachers' Philosophies and Educational Goals. Education-Indianapolis-, Vol 116; Number 1, Pages 124.
Nitko, A. J. (2004). Educational assessment of students. New Jersey: Pearson/Merrill/ Prentice Hall, 2004.
Sadker, M. P; & Sadker, D. M. (1994). Teachers, schools and society. New York: McGraw-Hill, Inc.
Whalen, A. (2007). The importance of philosophies in education. Retrieved February 12, 2007_http://en.wikibooks.org/wiki/social and cultural foundations of American education/chapter 1.
Wikipedia. (2009). Educational Perennialism. Retrieved September 8, 2009 from http://en.wikipedia.org/wiki/educational_perennialism.
Wiles, J; and  Bondi, J. (2002). Curriculum development: A guide to practice. Upper Saddle River: Merrill/Prentice Hall. 6th edition. New York, Merry land.v