نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه صفات شخصیتی و شیوه‏های یادگیری در بین رشته‏های علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران بوده است. روش پژوهش از نوع علی- مقایسه ای. 445 دانشجو از دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران به‏طور تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه پنج عامل شخصیتی تجدید نظر شده نئو و سبک‏های یادگیری کلب بر روی آنها اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده‏های از تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در عوامل شخصیتی برون‌گرایی، باز بودن به تجربه، توافق، وجدانی بودن و شیوه‏های یادگیری تجربه عینی، مشاهده تأملی، آزمایشگری فعال، مفهوم سازی انتزاعی در بین سه گروه تحصیلی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

امان الهی، عباس .(1384). بررسی رابطه ویژگی‏های شخصیتی و عوامل فردی- خانوادگی با رضایت زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روان‏شناسی، دانشگاه شهید چمران.
حسینی لرگانی، مریم .(1377). بررسی رابطه بین سبک‏های یادگیری دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد زن و مرد قوی و ضعیف سه رشته علوم انسانی، پزشکی و فنی و مهندسی دانشگاه‏های تهران. پایان نامه منتشره نشده. دانشگاه علامه طباطبائی.
محمدزاده ادملایی، رجبعلی .(1384). مقایسه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز دارای سبک‏های یادگیری متفاوت از لحاظ ویژگی‏های شخصیتی، انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی. پایان‏نامه کارشناسی ارشد روان‏شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‏شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
منابع انگلیسی
Agogino, A. M,. & Hesi, S. (1995). Learning styles based innovations to improve retention of female engineering students in the synthesis coalition. In ASEE/Ieee Frontiers in education .95: Proceeding. Pardue University.
Costa, P. T. & McCrae, R. R. (1985). Comparison of EPT and psychotisism scales with measures of the five factor model of personality. Journal of Personality. Journal of Personality and Individual Differences. 6, 587-597.
Donclark, Q. (2000). Learning Styles Or, How We Go From the Unknown To the Known.
http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/learning/styles.html.
Fahy, P. J & Mohamed, A. (2005). Students learning style and asynchronous computer-mediated conference (CMC) interaction. Americanjournal of distance education, c19 n1 p5-22.
Goldberg, I. (1982). From Ace Zombie: Some exploration in the language of personality. In Speilberger. C. D. & Butcher. J. N. (Eds) Advances in Personality Assessment.
Hartman, V. F. (1995). Teaching and learning styles preferences. Transition through technology VCCA. Journal 9 (2), 18-20.
Homayouni, A., Porahmad, R., Mosavi, S. J., Nikpour, G. A. (2007).  The study of relationship among personality dimensions and their role in learning English of distance education students. 10th European Congress of Psychology July 3-6, 2007 Prague, Czech Republic.
Homayouni, A., Kadivar, P. Taghypour, H. (2009). Learning and cognitive styles as effective factors in learning English for EFL students. International Journal of Learning. Vol 16. Chicago university press.
Liebert. R. M. & Spiegler. A. (1998). Personality: Strategies issues Brook/ Cole Publishing Company.
McCrae, R. R,. & Costa, P. T. (2004). A contemplated revision NEO Five Factor Inventory. Journal of Personality and Individual Differences, 36, 578-596.
Martin, G. (2006). Constructing and maintaining an effective hypertext-based learning environment: Web-based learning and cognitive style. Education and training, v48 n2-3 p143-155.
Wilcoxson, L. (1995). Review And Further study of validity and reliability. University of Sydney. British journal of educational psychology. 66.252-261