دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، پاییز 1386، صفحه 1-185 
2. شیوع و تنوع ناتوانی‌های ویژه یادگیری در دانش‌آموزان دوره ابتدایی شیراز

صفحه 22-46

محمدعلی محمدی‌فر؛ دکتر محمدعلی بشارت؛ دکتر مریم قاسمی؛ محمود نجفی