نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی پژوهشکده کودکان استثنایی و دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف انطباق، استانداردسازی و هنجاریابی آزمون غیرکلامی هوش اسنایدرز-اومان برای کودکان 7-5/2 سال ) -7SON-R 2 ( روی یک گروه از کودکان تهران با حجم 2852 نفر (1456 پسر و1396 دختر) که با روش نمونه‌برداری تصادفی چند مرحله‌ای از بین کودکان مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی و آموزش و پرورش انتخاب شدند، اجرا گردید. برای تحلیل سؤالات، مدل کلاسیک آزمون و مدل 2 پارامتری مبتنی بر نظریه سؤال- پاسخ (IRT) مورداستفاده قرار گرفت. اعتبار خرده آزمونها (موزاییکها، طبقه‌بندیها، موقعیتها، پازلها، قیاسها و الگوها) با استفاده از فرمول λ2 و اعتبار مقیاسهای عملی و استدلال و کل آزمون از طریق فرمول آلفای طبقه‌ای، به تفکیک جنسیت و کل گروه برآورد گردید. دامنه ضرایب اعتبار خرده آزمونها از 81/0 تا 88/0 و مقیاسها و کل آزمون از88/0 تا 95/0 بدست آمد. در خصوص روایی نیز تحلیلهای مختلفی صورت گرفت. از جمله این تحلیل‌ها می‌توان به تمایزگذاری سنی، تمایزگذاری گروهی و تحلیل عاملی ساختار آزمون اشاره کرد. همچنین جداول نرم برای نمره‌های خرده آزمونها، مقیاسها و IQ در 10 گروه سنی به فاصله 6 ماه از یکدیگر از (3،2 تا 7 سال تمام ) تهیه گردید. بطور کلی یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان داد که آزمون موردبحث از اعتبار و روایی بالایی برخوردار است و با اطمینان می‌توان از آن، جهت سنجش هوش کلی کودکان 7-5/2 سال استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

 
آناستازی، آنا.(1364). روان آزمایی. ترجمۀ محمدتقی براهنی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
ثرندایک، آر. ال. (1375). روان سنجی کاربردی. ترجمۀ حیدرعلی هومن. تهران: انتشارات دانشگاه تهران (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1982).
مگنوسون، داوید.(1375). مبانی نظری آزمونهای روانی. ترجمۀ محمدتقی براهنی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. (سال انتشار به زبان اصلی، 1967).
مینائی، اصغر.(1384). انطباق و استانداردسازی آزمون غیرکلامی هوش اسنایدرز– اومان برای کودکان 7-5/2 سال: یک مطالعه مقدماتی. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 17، 322-295.
میناِئی، اصغر.(زیر چاپ). انطباق و استانداردسازی آزمون غیرکلامی هوش اسنایدرز– اومان برای کودکان 7-5/2 سال: کتابچه راهنما و گزارش پژوهش. تهران: پژوهشکده کودکان استثنایی.
نصفت، مرتضی.(1371). اصول و روشهای آمار. جلد اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
هومن، حیدرعلی. (1384). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. تهران: سمت.
هومن، ‌حیدرعلی (1381). اندازه‌گیریهای روانی و تربیتی: فن تهیه تست و پرسشنامه. تهران: نشر پارسا.
 
 
Achenbach,T.M., & Rescorla, L. A. (2001). Manual for the ASEBA School-Age Forms
& Profiles. Burlington, VT: University of Vermont, Research Center for Children, Youth & Families.
Anastasi, A.(1990).Psychological testing. (6th Ed). New York: Macmillan.
Anastasi. A; & Urbina, S. (1997). Psychological testing. (7th ed). Upper Saddle River, NJ. Prentice - Hall
Baker, F.B. (2001). The basics of item response theory. Eric clearinghous on assessment and evaluation. University of Maryland, college park.
Binet, A. & Simon, T. (1916). The development of intelligence in children (E. S. Kit, Tras.). Baltimor: Williams & Wilkins.( Original work published 1905).
Brown, L., Sherbenou, R. J., & Johnson, S. K.(1997). Test of nonverbal intelligence(3rd ed.). Austin, TX: PRO-ED.
Browne, M.W., &  Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model  fit. In K.A. Bollen & J. S. Long (Eds). Testing Structural Equation Model (pp. 136-162). Newbury Park: Sage
Cattell, R.B. (1971). Abilities: their structure, growth, and action. Boston: Houghton Mifflin.
Cattell, R.B. (1950). Handbook for the individual of group culture Fair Intelligence Test. Scale I. Champaign,IL: Institute for PERSONALITY and Ability testing.
Cohen, R. J. & Swerdilk, M. R.(2002). Psychological testing and assessment: An introduction to test and measurement(5th ed.). New York: McGraw-Hill.
Cronbach, L. J.(1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16, 297-334.
ِDe Gruijter, D. N. M. & Van Der Kamp, L. J. Th. (2002). Statistical test theory for education and psychology. Available in PDF format at: http://www.tu-dresden.de/erzwiae/ewwm/lehre/q2_ss06/material/measurement.pdf.[Accessed 20 September 2004]
Fabrigar, L.R., Wegener, D.T., MacCallum, R.C., & Strahan, E. J.(1999). Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research. Psychological Methods,4,272-299.
Feldt, L. S; & Brennan, R.L.(1988). Reliability. In R.L. Linn (Ed), Educational measurement (3rded.) New York: American Council on Education/ Macmillan.
Goddard, H. H. (1910). A measuring scale for intelligence. The Training School, 6, 146-155
Goddard, H. H. (1911). Two thousand normal children measured by the Binet measuring scale of intelligence. Pedagogical Seminary, 18, 232-259.
Gorsuch, R. L.(1997). Exploratory factor analysis: Its role in item analysis. Journal of Personality Assessment, 68, 532-560.
Gronlund, N. E. & Linn, R. L.(1990). Measurement and evaluation in teaching (6th ed.). New York: Macmillan.
Guilford, J. P., & Fruchter, B. (1978). Fundamental statistics in psychology and education.New York: McGraw- Hill.
Guttman, L.(1945). A basis for analyzing test-retest reliability. Psychometrika, 10, 255-282.
Henson, R. K.& Roberts, J.K.(2006). Use of exploratory factor analysis in published research: Common errors and some comment of improved practice. Educational and Psychological Measurement, 66, 393-416.
Hollinshaead, A. B.(1975). Four factor index of social status. Unpublished paper: New Haven, CT: Yale University, Department of Sociology.
Horn, J. L. (1965) A rational and test for the number of factors in factor analysis. Psychometrika. 30, 979-985.
Joreskog, K., & Sorbom, D.(2002). PRELIS 2: User’s Reference Guide. Chicago, IL: Scientific Software International .
Howell, D.C.(1997).Statistical methods for psychology.(4th ed.) Belmont, CA: Duxbury.
Hu, L., & Bentler, P. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55 .
Joreskog, K.G,. & Sorbom, B.(2001). LISREL 8: User’s Reference Guide. Chicago, IL:  Scientific Software International.
Joreskog, K. G., &  Sorbom, D.(1989). LISREL 7: A guide to the program and applications (2nd ed.). Joreskog and Sorbom/SPSS Inc., Chicago IL.
Kiers, H. A. L. & ten Berg, J. M. F. (1989). Alternative least squares algorithms for simultaneous component analysis with equal weight matrices in two or more populations. Psychometrika, 54, 467-473.
Kiers, H. A. L.(1990). SCA: een programma voor simultane component analysis. Groningen: IEC, ProGamma.
Kline, P. (2000). The handbook of psychological testing.(2nd ed).London: Routledge.
Kline, R.B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling 2nd  ed). New York: Guilford Press.
Laros, J.A; & Tellegen, P.J. (n.d.).Cross-cultural research with Snijders-Oomen Nonverbal Intelligence Tests. [Available at http://www.testreseart. Nl /sonroe / crssculte. html]. Accessed 15 Agust 2005.
Millsap, R. E. & Meredith, W. M. (1988). Component analysis in cross-sectional and longitudinal data. Psychometrika, 53, 123-134.
Newcomer, P.L; & Hammill, D.D. (1997). Test of language development- primary. (3rd ed.) Austin, TX: PROED.
Nunnally, J.C. (1978). Psychometric theory. (2nd ed.) New York: McGraw–Hill.
Nunnally, J.C;& Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory. (3rd  ed.) New York: McGraw-Hill.
O’Connor, B. P. (2000). SPSS and SAS programs for determining the number of component using parallel analysis and Velicer’s MAP test. Behavior Research Methods, Instrument, and Computers, 32, 396-402.
Osburn, H. G. (2000). Coefficient alpha and related internal consistency reliability coefficients. Psychological  Bulletin, 5, 343-355.
 Raven, J.C. (1938) Progressive matrices: A perceptual test of intelligence. London: H. K. Lewis.
Snijders- Oomen,N .(1943). Intellinentieonderzoekvan doofstomme kinderen. Nigmegen: Berkhout.
Russell. D. W. (2002) In search of underlying dimensions: The use (and abuse) of factor analysis in Personality and Social Psychology Bulletin. Personality and social Psychology Bulletin, 28, 1629-1656.
Stevens, J. (2004). Applied multivariate statistic for the social sciences (4th ed). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Sun, J. (2005). Assessing goodness of fit in confirmatory factor analysis. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 37, 240-256.
Thompson, B. (2004). Exploratory and confirmatory factor analysis: Understanding concepts and application.Washington, DC: American Psychological Association.
Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S.(2001). Using multivariate statistics (5th ed.).Needham Heights, MA: Allyn & Bacon. 
Tellegen, P. J., Winkel, M; Wijnbeg-Williams, B; & Laros, J. A (1998). Snijders-Oomen nonverbal intelligence test.  SON-R 2-7Manual and research report. Lisse: Swets & Zeitlinger.
Tellegen, P.J; & Laros, J. A. (1993). The Snijders-Oomen nonverbal intelligence tests: general intelligence test or tests for learning potential? In J.H. M. Hamers; K. Sijtsma; & J.J. M. Ruijsenaars (Eds). Learning potential assessment: theoretical,methodolgical and practical Issues. Amsterdam: Swets & Zeitliner.
Tellegen, P.J; & laros, J. A. (2004). Cultural Bias in the SON-R Test: Comparative study of brazilian and dutch children. psicologia: Teoria e pesquisa, 20, 103-111.
Ten Berge, J. M. F. & Zegers, F. E.(1978). A series of lower bound to the reliability of a test. Psychoetrika, 4, 575-579.
Terman, L. M. & Merrill, M. M. (1916). Measuring intelligence. Boston: Houghton Mifflin.
Urbina, S.(2004). Essentials of psychological testing. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
Velicer, W. F.(1976). Determining the number of components from the matrix of partial correlations. Psychometrika, 4, 321-327.
Velicer, W. F., Eaton, C. A., & Fava, J. L. (2000). Construct explication through factor or component analysis: A review and evaluation of alternative procedures for determining the number of factors or components. In Goffin, R. D., & Helmes, E. (Eds.), problems and solutions in human assessment: Honoring Douglas Jackson at Seventy. Boston: Kluwer. (pp. 41-71).
Wechsler, D. (1949). Wechsler intelligence scale for children. San Antonio: Psychological Cooperation.
Wechsler, D. (1955). Wechsler adult  intelligence scale. San Antonio: Psychological Cooperation.
Wechsler, D. (1967). Wechsler preschool and primary scale of intelligence. San Antonio: Psychological Cooperation.
Weiss, D. J. (1982). Improving measurement quality and efficiency with adaptive testing. Applied Psychological Measurement, 6 (4), 473-492.
Zimowski, M. F., Muraki, E., Mislevey, R. J. & Bock, R. D.(2003). BILOG-MG 3 [computer program]. Chicago, IL: Scientific Software