نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در پژوهش حاضر بین 5 عامل بزرگ شخصیتی روان­آزرده­خویی، برونگرایی، سازگاری، پذیرا بودن به تجارب و مسئولیت­پذیری با رضایتمندی زناشویی موردبررسی قرار گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه­های دولتی شهر تهران، ساکن در خوابگاه­های متأهلی، و حجم نمونه 174 دانشجوی متأهل (87 زوج) بود. پس از آنکه از طریق خوشه­ای خوابگاه­های مورد نظر از بین تمام خوابگاه­های متأهلی دانشگاه­های دولتی شهر تهران انتخاب گردید، به دفتر سرپرستی هر یک از آنها مراجعه شد و لیست تمامی اعضای ساکن در خوابگاهها تهیه و از طریق تصادفی اعضای گروه نمونه انتخاب گردیدند. سپس یک پرسشنامه NEO-FF-I و یک پرسشنامه ENRICHبه ترتیب برای گردآوری داده­های مربوط به 5 عامل شخصیت و رضایتمندی زناشویی بر روی هر یک از زوجین اجرا شد. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که از بین 5 عامل شخصیت، روان­آزرده­خویی رابطه منفی و معنادار، برونگرایی، سازگاری و مسئولیت­پذیری رابطه مثبت و معناداری با رضایت زناشویی دارند. بین پذیرا بودن به تجارب با رضایتمندی زناشویی رابطه­ای وجود نداشت. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که که از بین این 5 عامل به ترتیب روان­آزرده خویی و بعد از آن سازگاری بیشترین رابطه را با رضایت زناشویی داشته و توان پیش­بینی آن در سطح معناداری است.

کلیدواژه‌ها

پروین. لارنس­ا، جان. الیور. پی.(1381). شخصیت: نظریه و پژوهش. ترجمه محمد جعفر جوادی، پروین کدیور. تهران: آییژ.
دلاور.علی .(1380). آمار و احتمالات کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات رشد.
سلیمانیان، علی اکبر .( 1373). بررسی تاثیر تفکرات غیرمنطقی بر نارضایتی زناشویی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.  
وقایه الاتفاقیه،22/4/1383.
Barelds, P. H. (2005). Self and partner personality in intimate relationships. European journal of personality. Vol,19 (p:501-518)
Barelds, P .H, Barelds. P., Dijkstra, (2006).partner personality in distressed relationship. Faculty of Behavioral and Social sciences. P, 392-396.
Bentler, P. M, New comb. M. D, (1978). Longitudinal study of marital success and Failure. Journal of stalting and clinical Psychology vol.46, p, 1053-1070.
Botwin, M. D, Buss. D.M & shachelford. T. K (1997).personality and mate preferences: Failure:journal of consulting and clinical psychology. 46,1053-1070.
Bouchard and ET all (1999).personality and marital adjustment: utility of the five – factor model of personality:journal of marriage, and family.61, 651-660.
Costa, P. T. jr, & McCrae. R. R.(1992).Revised NEO personality (NEO-PI-R) and NEO Five–Factor(NEO-FF-I) professional manual . Odessa FF, psychological Assessment Resources.
Donnellan.  B.  M, Conger. R. D, Bryant. Ch. M (2005). The Big five and enduring marriages. Journal of Research in personality. Vol39. (p 206-207).
Fisher. T. D, Mcnulty. j. (2008). Neuroticism and marital satisfaction: the mediating role played by the sexual relationship. Journal of family psychology. vol22 (1)112-122.
Hattie. J (2004). The Relationship between marital characteristic, marital interaction process and marital satisfaction. Journal of counseling and development. 13(220-253).
Mccrae, R.  R.,stone, S. V, Fagan, D. j. & costa. P. t., J. R (1998). Identifying causes of disagreement between self – Report and spouse rating of personality. Journal of personality. 66, 285-311.
Nicole, M (2005). Personality predictors of Relationship satisfaction among Engaged and marriage couples: A Analysis of actor and partner Eeffects Access this item.
Santayana, G (2007). Spouse's personality may be hazardous to your health. wedsworth.
Shachelford, T. K, Besser, A,Goetz, A. T (2007). Personality, marital satisfaction,and marital infidelity dividual Differences Research (IDR).
Shiota, M. N & Levenson, R. W (2007). Birds of feather don’t Always fly farthest:similarity in big five personality predicts more negative marital satisfaction trajectaries in long – term marriages. Journal of psychology and aging. Vol: 22, No, 4,666-675.
Watson, D.Hubbard, B. & wiese.D.(2000).General traits of personality and affectivity as predictors of satisfaction in intimate relationship: evidence from self and partner – ratings. Journal of personality. 63:3.
White, j. K, hendrich, S & hendrich, C (2004). Big five personality variables and relationship constructs. The enneagram institute Discussion Board.
Zoby, M (2005). The association between personality and marital and Relational outcome. Psychology and counseling Dissertations.