نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی دوره دکتری تکنولوژی آموزشی در سطح جهانی و ارائه برنامه­ای جامع جهت راه­اندازی این دوره در دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد. سؤال­های اساسی در این پژوهش عبارت بود از: دوره دکتری تکنولوژی آموزشی در سطح جهانی دارای چه ضرورت­ها و اهدافی بوده و چگونه اجرا می­شود؟ چگونه می­توان دوره دکتری تکنولوژی آموزشی درایران را براساس تجارب جهانی طراحی و اجرا کرد؟ به منظور بررسی تجارب جهانی و پاسخ به سؤال­های فوق، تعدادی از دانشگاههای معتبر جهانی انتخاب و برنامه آموزشی آنها در دوره دکتری تکنولوژی آموزشی موردمطالعه قرار گرفت. با استفاده از نتایج مطالعه انجام شده، پرسشنامه­ای به منظور طراحی دوره دکتری رشته مذکور در ایران تهیه و پس از محاسبه روایی و پایایی آن در اختیار اساتید و کارشناسان­ارشد این رشته قرار گرفت. با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی
یافته­های بدست آمده با بهره­گیری از روش­های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نهایتاً یک برنامه آموزشی مبتنی بر تجارب جهانی و نیازهای ملَی ارائه گردید که در متن مقاله حاضر به جزئیات و چگونگی انجام این امر پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

احدیان، محمد. (1380). مقدمات تکنولوژی آموزشی (چاپ بیست ویکم). تهران: نشر و تبلیغ بشری.
آیین­نامه دوره دکتری. مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و­ فناوری (در تاریخ 27/1/1384).
برنامه دوره دکتری رشته سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی(مصوب14/10/83).
برنامه دوره دکتری رشته­های فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه­ریزی درسی(مصوب نود و ششمین جلسه شورایعالی برنامه­ریزی در تاریخ 11/7/1366).
بیابانگرد، اسماعیل. (1384).روش­های تحقیق در روان­شناسی و علوم تربیتی.تهران: نشر دوران.
سرمد،زهره؛ بازرگان،عباس؛ حجازی،الهه.(1379).روش­های تحقیق در علوم رفتاری (چاپ چهارم). تهران: انتشارات آگاه.
دلاور،علی.(1382). مبانی نظری وعملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.
زارعی زوارکی،اسماعیل.(1385). بررسی دوره دکتری تکنولوژی آموزشی در سطح جهانی و ارائه برنامه­ای جامع جهت راه اندازی این دوره در دانشگاه علامه طباطبایی. گزارش تحقیقاتی درون دانشکده­ای در دانشگاه علامه طباطبایی.
زارعی زوارکی،اسماعیل.(1386). بررسی تحلیلی برنامۀ درسی دوره کارشناسی­ارشد تکنولوژی آموزشی جهت ارائه برنامه­ای مناسب. گزارش تحقیقاتی درون دانشکده­ای در دانشگاه علامه طباطبایی.
فردانش،هاشم.(1382). مبانی نظری تکنولوژی آموزشی(چاپ پنجم). تهران: سمت.
گریسون، دی آر و تری، آندرسون. (2003). یادگیری الکترونیکی در قرن بیست و یکم (مبانی نظری و عملی). ترجمه زارعی زوارکی، اسماعیل و صفایی موحد، سعید (1384). تهران: انتشارات علوم و فنون.
 
Doctoral program of University of Houston In Instructional Technology:College of Education. Available on:http://www.coe.uh.edu.
Doctoral program of Indiana University In Instructional Systems Technology. Available on: http://education.indiana.edu.
Doctoral program of Ohio University In Instructional Technology: College of Education. Available on: http://www.ohio.edu/.
Doctoral program of Texas A&M University in Educational Technology. Available on:http://www.coe.tamu.edu/~edtc/edtc/indexf.htm.
Doctoral program of university of Calgary in Educational Technology. Available on:  http://www.educ.ucalgary.ca/gder/htdocs/courses.
The Association for Educational Communications and Technology. Curricula data of degree programs in educational technology.Available on:
http://www.aect.org/Curricula/.
The Ph.D. program in Instructional Technology in University of Georgia. Available on: http://www.coe.uga.edu/epit/it/ .
San Diego State University.Available on:http://edweb.sdsu.edu/doc/doctoral.htm.
 Purdue University. Available on:http://www.edci.purdue.edu/et/phd.html.
Doctor of Education (EdD) in Instructional Technology. University of Wyoming. Available on: http://www.uwyo.edu/alt/