مقایسه اثربخشی زوج درمانگری پویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP) و ارتباطی بر ارتقا سلامت روانی و رضامندی زوجین.

جمشید جراره؛ احمد اعتمادی

دوره 3، شماره 7 ، فروردین 1386، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22054/jep.2007.6001

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی رویکرد روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت و رویکرد ارتباطی بر ارتقاء سلامت روانی و افزایش رضامندی زوجین انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه شامل ۴۵ زوج مراجعه کننده به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی بودند که مایل به ادامه زندگی مشترک بوده، و از جامعه در دسترس به طور تصادفی انتخاب، و در سه گروه قرار ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین ادراک مدیران از زیردستان و سبک مدیریتی آنان در دبیرستان های دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۸۳ - ۱۳۸۲

علی دلاور؛ اعظم قنبریان

دوره 3، شماره 7 ، فروردین 1386، صفحه 27-48

https://doi.org/10.22054/jep.2007.6002

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ادراک مدیر از زیردستان و سبک مدیریت می باشد جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران و دبیران مناطق نوزده گانه آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۸۳-۱۳۸۲ بوده که با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای تعداد ۵۰ مدیر و ۲۵۰ دبیر از پنج منطقه انتخاب شده است. این بررسی با استفاده از پرسشنامه ...  بیشتر

نقش دانشگاه در افزایش میزان مطالعه کتاب از دیدگاه دانشجویان

سیدعباس رضوی؛ غلامحسین رحیمی دوست

دوره 3، شماره 7 ، فروردین 1386، صفحه 49-72

https://doi.org/10.22054/jep.2007.6003

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش دانشگاه در افزایش میزان مطالعه کتاب از دیدگاه دانشجویان انجام شده است. بدین منظور از میان دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز نمونه ای به حجم ۲۶۳ نفر انتخاب شدند. روش پژوهش زمینه یابی بود و داده های مورد نیاز برای پژوهش با استفاده از یک پرسشنامه ۱۳ سؤالی جمع آوری شد با استفاده ...  بیشتر

بررسی رابطه بین خود کارآمدی، حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان با سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبایی

مرضیه میرسمیعی؛ صغری ابراهیمی قوام

دوره 3، شماره 7 ، فروردین 1386، صفحه 73-92

https://doi.org/10.22054/jep.2007.6004

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان با سلامت روان در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبایی انجام شده است. روش: این پژوهش، از نوع همبستگی است. آزمودنی های پژوهش ۳۰۰ دانشجوی دختر و پسر (۲۱۰ دختر و ۹۰ پسر) مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ را تشکیل می دادند، که بر اساس ...  بیشتر

بررسی ساختار عاملی سؤالات سندرمی سیاهه رفتاری کودک (CBCL) با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی

اصغر مینایی

دوره 3، شماره 7 ، فروردین 1386، صفحه 93-116

https://doi.org/10.22054/jep.2007.6005

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی سیاهه رفتاری کودک (CBCL) با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی تاییدی به اجرا در آمد. در این مطالعه، از بخش از داده های پژوهش مینائی (۱۳۸۴)، استفاده گردید که شامل ۶۹۷ دانش آموز پسر و ۶۵۰ دانش آموز دختر مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهر تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای انتخاب ...  بیشتر

بررسی تأثیر آموزش خود متمایزسازی بر کاهش مشکلات روانی زنان مطلقه تهران در سال ۱۳۸۵

طیبه شکیبایی؛ معصومه اسماعیلی

دوره 3، شماره 7 ، فروردین 1386، صفحه 117-132

https://doi.org/10.22054/jep.2007.6006

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش خود متمایزسازی از طریق برنامه تدوین شده به وسیله پژوهشگر بر کاهش مشکلات روانی زنان مطلقه است. روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه پژوهش حاضر، زنان مطلقه ۴۵-۲۰ ساله بودند که به خانه سلامت شهرداری مناطق ۱۴ و ۱۸ تهران مراجعه نموده بودند. نمونه گیری در این پژوهش ...  بیشتر

بررسی مهارت های مطالعه و یادگیری ریاضی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان

محسن یزدان فر؛ فریبرز درتاج

دوره 3، شماره 7 ، فروردین 1386، صفحه 133-152

https://doi.org/10.22054/jep.2007.6007

چکیده
  به منظور بررسی مهارت های مطالعه ریاضی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۵۰ آزمودنی به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و پرسشنامه مهارت های مطالعه ریاضی بر روی آنها اجرا گردید. پرسشنامه حاوی ۳۷ سؤال و در مجموع از ۶ خرده آزمون تشکیل شده که ۶ سازه را اندازه می گیرد. پس از اجرا و نمره گذاری پرسشنامه دانشجویان از نظر مهارت های مطالعه ریاضی ...  بیشتر