مقایسة تأثیر تکالیف نوشتاری بر تفکّر انتقادی دانش آموزان پسر سال اوّل متوسطه ملایر در درسهای زیست شناسی و مطالعات اجتماعی

دکتر محمد عسگری؛ دکتر علی اکبر سیف

دوره 3، شماره 10 ، دی 1386، صفحه 1-33

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر تکالیف نوشتاری بر تفکّر انتقادی دانش­آموزان پسر سال اوّل متوسطة شهرستان ملایر و مقایسة تأثیر تکالیف نوشتاری در دروس زیست شناسی و مطالعات اجتماعی بوده است. برای این منظور از دانش­آموزان پسر سال اوّل متوسطه شهرستان ملایر، نمونه­ای به حجم 105 نفر، به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای در قالب ...  بیشتر

بررسی کاربردی بودن رشته تکنولوژی آموزشی از نظر دانشجویان و محتوای برنامه درسی مصوب

دکتر محمدرضا نیلی احمدآبادی

دوره 3، شماره 10 ، دی 1386، صفحه 30-57

چکیده
  آموزش عالی، رسالت سنگینی در تأمین نیازهای مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه دارد. از رسالتهای مهم آن، ارتباط با جامعه و رفع نیازهای آنست. متأسفانه علیرغم اهمیَت تجربه و لزوم کاربردی کردن دروس، شاهد اجرای ضعیف واحدهای عملی در نظام دانشگاهی هستیم. نبود صلاحیت لازم در خروجیهای آموزش عالی برای رفع نیازهای جامعه و ناکارآمدی دانشگاهها ...  بیشتر

تأثیر موسیقی ملایم غیرکلامی ایرانی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دوره راهنمایی

مجید حبیبی پور؛ حمید حبیبی پور؛ مریم حبیبی پور؛ دکتر علیرضا رجایی

دوره 3، شماره 10 ، دی 1386، صفحه 58-67

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی تأثیر موسیقی ملایم غیرکلامی ایرانی بر میزان پرخاشگری دانش آموزان پسر دوره راهنمایی می­پردازد. این تحقیق یک پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون - پس آزمون می­باشد و کلیۀ دانش­آموزان پسر دوره راهنمایی شهرستان مشهد در سال تحصیلی 1386-1385، جامعه آماری آن را تشکیل می­دهند. که از بین آن­ها به صورت تصادفی خوشه­ای، ...  بیشتر

رابطۀ بین مشابهت و مکمل بودن در ابعاد اصلی شخصیتی زوجین با رضایتمندی زناشویی

علی محمدزاده ابراهیمی؛ دکتر فرهاد جمهری؛ دکتر احمد برجعلی

دوره 3، شماره 10 ، دی 1386، صفحه 70-85

چکیده
  در پژوهش حاضر رابطه بین مشابهت و مکمَل بودن در ابعاد اصلی شخصیتی زوجین با رضایتمندی زناشویی آنان موردبررسی قرار گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه­های دولتی شهر تهران، ساکن در خوابگاه­های دانشجویان متأهل، و حجم نمونه 174 دانشجوی متأهل (87 زوج) بود. پس از آنکه از طریق خوشه­ای خوابگاه­های موردنظر از بین خوابگاه­های ...  بیشتر

مقایسه نحوه بازشناسی حافظه در دو گروه افراد افسرده و عادی در میان دانش‌آموزان دختر تهرانی

دکتراسماعیل سعدی پور(بیابانگرد)؛ دکترحسین زارع؛ ناهید قنبریها

دوره 3، شماره 10 ، دی 1386، صفحه 86-97

چکیده
  هدف: حالات خلقی متغیرهای شناختی بسیاری از جمله توجه و حافظه را تحت­تأثیر قرار می­دهد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر مقایسه نحوه بازشناسی حافظه در افراد افسرده با افراد عادی در میان دانش­آموزان تهرانی است. روش: در این پژوهش با استفاده از نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای از میان 200 نفر دانش­آموز دختر مقطع متوسطه شهر تهران 60 ...  بیشتر

ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون محقق ساخته هوش کلاسیک

فاطمه پورفریدونی؛ دکترابولفضل کرمی؛ دکترنورعلی فرخی

دوره 3، شماره 10 ، دی 1386، صفحه 98-116

چکیده
  این پژوهش به منظورتهیه مقیاسی برای ارزیابی هوش دانش­آموزان دبیرستانی شهر تهران انجام گرفته است.این مقیاس براساس نظریه ترستون تدوین شده است. سؤال­ها به منظور سنجش هفت عامل هوشی؛ توانایی کلامی، سیالی کلامی، توانش عددی، سرعت ادراک، حافظه، استدلال قیاسی و درک فضایی طراحی شده است، این سؤال­ها براساس تعاریف هریک از ابعاد، از میان ...  بیشتر

مطالعه اثربخشی خودمتمایزسازی بر افزایش خودکارآمدی

سولماز مبسم

دوره 3، شماره 10 ، دی 1386، صفحه 116-126

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی خود متمایزسازی برافزایش خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر می‌پردازد. فرضیه این پژوهش عبارت است از: آموزش خودمتمایزسازی بر افزایش خودکارآمدی مؤثر است. برای آزمون فرضیه 30 نفر از دانش‌آموزان به طور تصادفی انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. 10 جلسه آموزش خود متمایز­سازی برای گروه آزمایشی انجام ...  بیشتر