دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، زمستان 1386، صفحه 1-126 
3. تأثیر موسیقی ملایم غیرکلامی ایرانی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دوره راهنمایی

صفحه 58-67

مجید حبیبی پور؛ حمید حبیبی پور؛ مریم حبیبی پور؛ دکتر علیرضا رجایی


4. رابطۀ بین مشابهت و مکمل بودن در ابعاد اصلی شخصیتی زوجین با رضایتمندی زناشویی

صفحه 70-85

علی محمدزاده ابراهیمی؛ دکتر فرهاد جمهری؛ دکتر احمد برجعلی


6. ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون محقق ساخته هوش کلاسیک

صفحه 98-116

فاطمه پورفریدونی؛ دکترابولفضل کرمی؛ دکترنورعلی فرخی