مطالعه اثربخشی خودمتمایزسازی بر افزایش خودکارآمدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مشاوره شغلی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی خود متمایزسازی برافزایش خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر می‌پردازد. فرضیه این پژوهش عبارت است از: آموزش خودمتمایزسازی بر افزایش خودکارآمدی مؤثر است. برای آزمون فرضیه 30 نفر از دانش‌آموزان به طور تصادفی انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. 10 جلسه آموزش خود متمایز­سازی برای گروه آزمایشی انجام شد و در مورد گروه گواه هیچ مداخله‌ای صورت نگرفت. ابزار اندازه‌گیری این پژوهش پرسشنامه خودکارآمدی می‌باشد که توسط شرر تهیه شده است. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون t برای گروه‌های مستقل استفاده شد. نتایج بدست­آمده نشان دادند که آموزش خود­متمایزسازی بر افزایش خودکارآمدی دانش ‌آموزان مؤثر است.ر

کلیدواژه‌ها


مجیدیان، فرزاد .(1384). بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی و سخت‌رویی با استرس شغلی مدیران مقطع متوسط شهر سنندج. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
مژدهی، محمدرضا .(1382). مقایسه باورهای خودکارآمدی دانش‌آموزان پسر شاخۀ نظری، فنی و حرفه‌ای و کار و دانش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
 
Bandura, A. (1977). Self- efficacy: toward a unifying theory of behavior change. Psychological Review, 84, pp. 139-145
Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V.S.Ramchaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior (vol.4, pp. 71-81). New York: Academic press. (Reprinted in H. friedman [Ed.] Enclopedia of mental health. San Diego: Academic press, 1998).
Carcia, J.N.& De Caso, A. M. (2006). Changes in writing self- Efficacy and writing products and processes through specific training in the self – efficacy beliefs of students with learning disabilities. A. Contemporay Journal.
Flammer. (1995). Developmental analysis of control beliefs. In A Bandurs (Ed). Self- efficacy in changing societies. pp. 69-113: Cambridge university press
Floyd, T (2003). Family dysfunction attachment and Career decision- making self efficacy amony college student. Proquest dissertation and theses.
Jenkins, K.E. (2004). The inFluence of parental attachment, genda, and academic major choice on Career decision – making Self-efficacy of First- year African American college students. The pennsy lvania state university, 123 pages. Proquest Dissertation & theses.
Kim, K.S. (2005). Self- differentiation, perceived Family Canflict, and cultural values among Asian Amen can college students. Colombia university. Proquest dissertation & theses.
O’ Brien, K., Friedman, S.m., Tipton, L.& Linn, S.G (2000). Attachment separation & women vocational development: Journal of Counseling psychology, 47 (3), 301-315
Pajares, F. (2002). Gender and perceived self- efficacy in self- regulated learning. Theory into practice, Spring 2002, Vol. 41, Issue2.
Romano, J.L. (1996). School personnel prevention training: A measure of self- efficacy, Journal of Education Research’s Sep/ Oct 96, Vol. 90, Issue 1.
Rush, L.C. (2002). Family relationship dynamics and the career decision- making self- efficacy of African- American College students. The ohio state university. p