نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد تربت جام.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

4 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر موسیقی ملایم غیرکلامی ایرانی بر میزان پرخاشگری دانش آموزان پسر دوره راهنمایی می­پردازد. این تحقیق یک پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون - پس آزمون می­باشد و کلیۀ دانش­آموزان پسر دوره راهنمایی شهرستان مشهد در سال تحصیلی 1386-1385، جامعه آماری آن را تشکیل می­دهند. که از بین آن­ها به صورت تصادفی خوشه­ای، نمونه آماری شامل 30 دانش­آموز پسر انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده­ها از پرسشنامۀ 29 سؤالی پرخاشگری آرنولد اچ باس و مارک پری استفاده شده است که پس از جمع­آوری داده­ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار استنباطی آزمون t (مقایسه گروه­های وابسته)، داده­ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده بیانگر تأثیر مثبت و معنادار موسیقی ملایم غیرکلامی ایرانی بر کاهش پرخاشگری فیزیکی، پرخاشگری کلامی و خشم دانش­آموزان دوره راهنمایی، بود. اما تأثیر آن بر کاهش خصومت دانش آموزان این دوره، معنادار نبود.ر

کلیدواژه‌ها

اتکینسون،ریتا ال. اتکینسون، ریچارد سی. اسمیت، ادواردای. ، بم، داریل ج.‌ ، هوکسما، سوزان نولن.(1378). زمینه روانشناسی هیلگارد(جلد اول). ترجمه محمد نقی براهنی، بهروز بیرشک، مهرداد بیک ، رضا زمانی، مهرناز شهرآرای ،یوسف کریمی، نیسان گاهان، مهدی محی الدین، تهران: رشد.
برازجانیان، محسن.(1380). بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر پرخاشگری نوجوانان پسر دبیرستانی( مطالعه موردی شهر بوشهر). پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه شیراز.
بهشتی،علیرضا.(1387). هویت کشورهای مسلمان در عصر جهانی شدن. برگرفته از سایت: www.kalemeh.net 
عارفی، مژگان.(1378). بررسی پرخاشگری ارتباطی و رابطه آن با سازگاری عاطفی-اجتماعی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده،دانشگاه شیراز.
کاپلان،هارولد، و سادوک ،بنیامین.(1378). چکیده روانپزشکی بالینی. ترجمه نصرت ا... پور افکاری، تهران: آزاده.
کاظمی، مجید. انصاری، علی. ا... توکلی، محمد. کریمی، سیما. (1382). تأثیر آوای قرآن کریم بر بهداشت روان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 1،52-57.
ملکیان،مصطفی.(1387). اسلام و جهانی شدن. برگرفته از سایت: www.kalemeh.net
 
 
American Psychological Association(APA).(2003).VIOLENT MUSIC LYRICS INCREASE AGGRESSIVE THOUGHTS AND FEELINGS, ACCORDING TO NEW STUDY. available at:http://www.apa.org/releases/violentsongs.html
Bottery, Mike.(2006). Education and globalization: redefining the role of the educational professional. Educational Review,58(1),95-113.
Cambridge,james, Thompson, Jef .(2004). Internationalism and globalization ascontexts for international education.Compare, 34(2),161-175.
Coss, Shaleen L.(2006). THE EFFECTS OF HEAVY METAL MUSIC ON AGGRESSION IN COLLEGE STUDENTS . usa , Missouri Western State University, , available at : http://clearinghouse.missouriwestern.edu/manuscripts/194.asp 
Cromie , William J. (1998). Music Videos Promote Adolescent Aggression , usa , harvard university  , available at http://www.hno.harvard.edu/gazette/1998/04.09/MusicVideosProm.html
Morey,  Ann. I. .(2004). Globalization and the emergence of for-pro.t higher educationq.Higher Education ,48 ,131-150.
Papalia , Diane E., and Wendkos Olds , Sally , and Duskin Feldman , Ruth .(2002). A Childs world : INFANCY THROUGH ADOLESCENCE(Ninth Edition).USA , New York: Mc Graw-Hill Companies.