مقایسه نحوه بازشناسی حافظه در دو گروه افراد افسرده و عادی در میان دانش‌آموزان دختر تهرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: حالات خلقی متغیرهای شناختی بسیاری از جمله توجه و حافظه را تحت­تأثیر قرار می­دهد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر مقایسه نحوه بازشناسی حافظه در افراد افسرده با افراد عادی در میان دانش­آموزان تهرانی است. روش: در این پژوهش با استفاده از
نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای از میان 200 نفر دانش­آموز دختر مقطع متوسطه شهر تهران 60 دانش­آموز انتخاب شدند. کلیه آزمودنی­ها به گویه­های پرسشنامه افسردگی بک (1978)و مجموعه واژگان دارای بارعاطفی افسردگی و خنثی پاسخ دادند.حافظه بازشناسی از طریق بازشناسی واژگان موردارزیابی قرار گرفت.یافته­ها: پس از جمع­آوری داده­ها با استفاده از آزمون  tدر سطح 95/0 اطمینان بررسی شد. نتایج نشان داد در افراد افسرده در مقایسه با افراد عادی سوگیری حافظه نسبت به واژگان دارای بار عاطفی معنادار بود.
نتیجه­گیری
: افسردگی در افراد مبتلا منجر به سوگیری حافظه­ای واژگان و اطلاعات دارای بار عاطفی می­شود.

کلیدواژه‌ها


قاسم زاده، ح. (1378). شناخت و عاطفه. تهران: انتشارات فرهنگان.
 
 
Banos, R. M., Medina,P.M., & Pascual, J. (2001). Explicit and implicit memory biases in depression and panic disorder. Behaviour and Therapy, 39, 61-74.
Bazin, N., Perruchet, P., De Bonis, M. & Feline, A. (2002). The dissociation of explicit and implicit memory in depressed patients. Psychological Medicine, 24, 239-245.
Danion, J.M.,Kauffmann-Muller, F., Grange, D., Zimmermann, M. A. & Greth, P. (2004). Affective valence of words, explicit and implicit memory in clinical depression, 39, 225-239.
Eysenck , M, W. & Keane, M, T.(2005) .Cognitive psychology. Book craft LTD. London.
Ferguson, E., Moghaddam,.G. N., & Bibby.,A. p.Memory bias in health anxiety is related to the emotional valence of health-related words. Journal of Psychosomatic Research 2007; 62: 263-274.
Friedman, H. B., Thayer, F. J., & Borkovec, D. T. (2000). Explicit Memory Bias for Threat Words inGeneralized Anxiety Disorder BRUCE H. Behavior Therapy, 31, 745-756.
Gilboa-Schechtman, G .E., Weiss, E. D., & Jeczemien, P. (2002). Interpersonal deficits meet cognitive biases:memory for facial expressions in depressed and anxious men and women. Psychiatry Reserch, 113, 279-293.
Gur, R. C., Erwin, R. J., Gur, R. E. & Zwil, A. S. (1992).Facialemotion discrimination:II.Behavioral finding indepression.Psychiatry Research, 42, 241 –251.
KelloGG, R, T. (2007). Fundamentals of cognitive psychology. saintlouis  university.
Lang, A. J. and  Craske,  M.  G. (1997). Informayion processing in anxiety and depression. Behaviour Research and Therapy, 35, , 451-455.
Lazarus, R.S.(1999).The cognition–emotion debate:a bit of history.In T.Dalgleish,&M.Power(Eds.),Handbookof cognition and emotion .New York:Wiley.
Lee, M.,& Shafran,R. (2004). Information processing biases in eating disorders. Clinical Psychology Review, 24,  215–238.
Matt, G. E., Vazquez, C. & Campbell,W.K. (1992). Mood congru-ent recall of affectively tones stimuli:a meta-analytic review.Clinical Psychology Review, 12, 227 –255.
Reidy, J. (2004). Trait anxiety,trait depression,worry,and memory. Behaviour Research and Therapy, 42, 937-948.
Ruiz- Calballero, J. A., & Ganzalez, P. (1997). Effects of level processing on implicit and explicit memory and depressed mood. Motivation and Emotion, 21, 195-207.
Storbeck ,J., & Clore,G.L.(2005).With sadness comes accuracy; with happiness  False memory. Psychological science, 16,785-791.
Watkins, P. C.,Williamson, D. A., Mathews, D. A., & Fuller, R. D. (1992). Mood congruent memory in depression : Emotional priming or elaboration? Journal of Abnormal Psychology, 105,  34-41.
Wells,J.H., Pincus, T. & McWilliams, E. (2003). Information processing biases among chronic pain patients and ankylosing spondylitis patients:the impact of diagnosis. European Journal of Pain, 7, 105 –111.
Williams,M.J.,Watts,F.N., MacLeod, C., Mathews, A. (1997).Cognitive Psychology and the Emotional Disorders, 2nd ed.Wiley,Chichester.